Ispis
Kategorija: Upravni odjel za gospodarstvo

Na temelju članka 36. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17, dalje u tekstu: Zakon) i članka 47. točka 31. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda RH, 3/20 i 3/21) gradonačelnik Grada Vukovara donosi

 

ODLUKU
o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje
i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Grad Vukovar

 

Članak 1.

Ovom Odlukom Grad Vukovar određuje Vukovarsku razvojnu agenciju (u tekstu: VURA d.o.o.) za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

Članak 2.

Lokalni koordinator obavlja sljedeće poslove:

  1. koordinira i nadzire izradu akata strateškog planiranja od značaja za Grad Vukovar za koje ga ovlasti gradonačelnik
  2. provjerava usklađenost akata strateškog planiranja od značaja za Grad Vukovar iz točke 1. ovog stavka s aktima strateškog planiranja više ili jednake hijerarhijske razine i o tome podnosi izvješće gradonačelniku i regionalnom koordinatoru
  3. nadzire i prati provedbu akata strateškog planiranja iz točke 1. ovog stavka te izvješćuje gradonačelnika i regionalnog koordinatora o njihovoj provedbi
  4. koordinira poslove na razini Grada Vukovara vezane uz planiranje i provedbu razvojnih projekata;
  5. obavlja upis razvojnih projekata od značaja za Grad Vukovar u registar projekata iz članka 46. Zakona
  6. surađuje s koordinacijskim tijelom, regionalnim koordinatorom i drugim lokalnim koordinatorima na poslovima strateškog planiranja u upravljanju razvojem;
  7. obavlja i druge poslove sukladno Zakonu

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 302-02/21-01/2                                                                                                                                                     
URBROJ: 2196/01-02-21-2 
Vukovar, 25. listopada 2021.

Gradonačelnik:

Ivan Penava, prof.