Temeljem članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 3/16., 8/18. i 3/20.) gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Vukovara na Gradskoj tržnici Vukovar

NATJEČAJ