Temeljem odredbe članka 72. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18 i 3/20) i Odluke KLASA: 944-01/20-01/4, URBROJ: 2196/01-02-20-7 od 7. svibnja 2020. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara radi poljoprivredne obrade


TEKST NATJEČAJA

OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ