KLASA: 112-01/20-01/8
URBROJ: 2196/01-4-20-17
Vukovar, 24. lipnja 2020. godine

Na temelju članka 20., a u svezi članka 22. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Vukovaru u Upravnom odjelu za financije i nabavu na radno mjesto viši stručni suradnik za financije i računovodstvo, objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Vukovar dana 04. lipnja 2020. i na službenim internetskim stranicama Grada Vukovara, objavljuje

OBAVIJEST
kandidatima oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za financije i računovodstvo u Upravnom odjelu za financije i nabavu Grada Vukovara
o rezultatima pisanog testiranja

I.
Na pisano testiranje održano 24. lipnja 2020.g. u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara s početkom u 8:00 sati pristupilo je dvoje kandidata. Kandidatkinja koja je ostvarila najmanje 50% bodova iz provjere na pisanom testiranju postigla je sljedeći rezultat:

1. Tamara Roknić, broj bodova 7,5.

II.
Kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere na pisanom testiranju mogu pristupiti intervjuu koji će se održati s Povjerenstvom za provedbu natječaja dana 24. lipnja 2020.g. u 09:30 sati, na adresi Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, treći kat, gradska vijećnica.

Ova obavijest oglašava se na internetskoj stranici Grada Vukovara i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Predsjednica povjerenstva
Vlasta Šibalić, univ.spec.oec.