KLASA: 112-01/20-01/8
URBROJ: 2196/01-4-20-18
Vukovar, 24. lipnja 2020. godine

Na temelju članka 20., stavka 4., podstavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Vukovaru u Upravnom odjelu za financije i nabavu na radno mjesto viši stručni suradnik za financije i računovodstvo, objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Vukovar dana 04. lipnja 2020. i na službenim internetskim stranicama Grada Vukovara, objavljuje

RANG LISTU KANDIDATA
prema ukupnom broju bodova

Nakon testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojega je kandidatkinja ostvarila sljedeći broj bodova:

1. Tamara Roknić, 16,83 boda.

Rang lista se objavljuje na internetskoj stranici Grada Vukovara i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.Članovi povjerenstva                                                                                                                                                                                      
Sanja Tokić, dipl.iur.   

                                                                                                                                                                            
Predsjednica povjerenstva
Vlasta Šibalić, univ.spec.oec.

Goran Vicković, dipl. oec.