Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) i Odluke o prodaji nekretnina na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/20-01/31, URBROJ: 2196/01-02-20-10 od 16. srpnja 2020. godine koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Vukovara, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje;N A T J E Č A J
za prodaju nekretnine na temelju
javnog prikupljanja ponuda

 

1. PREDMET PRODAJE

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Vukovara na:
- k.č. br. 247 upisana u zk. ul. br. 1456 k.o. Borovo naselje, površine 710 m²,
- k.č. br. 248 upisana u zk. ul. br. 1457 k.o. Borovo naselje, površine 712 m²,
- k.č. br. 249 upisana u zk. ul. br. 1458 k.o. Borovo naselje, površine 718 m²,
- k.č. br. 250 upisana u zk. ul. br. 1459 k.o. Borovo naselje, površine 729 m²,
- k.č. br. 245 upisana u zk. ul. br. 1455 k.o. Borovo naselje, površine 31966 m².

K.č. br. 247, 248, 249 i 250 sve u k.o. Borovo naselje nalaze se unutar granica građevinskog područja, u pros-tornom planu označeno kao zemljište stambene namjene – S.
K.č. br. 245 k.o. Borovo naselje nalazi se izvan granica građevinskog područja, u prostornom planu označeno kao poljoprivredno zemljište - P1.

Predmetne nekretnine prodaju se kao cjelina te se kupuju prema načelu „viđeno-kupljeno“ stoga se ne priznaju naknadni prigovori na kvalitetu i kvantitetu istih.

2. NAČIN PROVOĐENJA PRODAJE

Nekretnine koje su predmet prodaje prodat će se putem javnog prikupljanja ponuda. Ovo javno prikupljanje ponuda bit će objavljeno na web stranicama Grada Vukovara i u Večernjem listu.

3. KUPOPRODAJNA CIJENA ZEMLJIŠTA I NAČIN PLAĆANJA

Početna ukupna kupoprodajna cijena nekretnina koje su predmet prodaje iznosi 516.000,00 kuna (PDV nije uračunat u cijenu).

4. JAMČEVINA

Natjecatelji su dužni prije javnog otvaranja pisanih ponuda uplatiti jamčevinu u iznosu 10% od početne cijene vrijednosti nekretnine. Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vukovara, i to: IBAN HR7525000091851800005 model 24 poziv na broj 7889 – OIB ponuditelja.
Nakon donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima jamčevina će se vratiti u roku 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Prilikom vraćanja jamčevine, ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
Ako ponuditelj ili njegov punomoćnik nije predao ponudu nakon što je uplatio jamčevinu, smatra se da je odustao od natječaja i nema pravo na povrat jamčevine.
Uračunavanje jamčevine u kupoprodajnu cijenu i uplata pojedinih obroka ne znači potpunu isplatu kupoprodajne cijene, kupac nema pravo zahtijevati, upise ili predbilježbe u zemljišnim knjigama na nekretnini koja je predmet prodaje.

5. SUBJEKTI KOJI MOGU SUDJELOVATI NA NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja na javnom prikupljanju ponuda imaju:
1. sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije;
2. sve pravne osobe s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj ili s poslovnim nastanom u članici Europske unije;
3. sve ostale fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske kako je propisano osmim dijelom Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

 

6. POPIS DOKUMENTACIJE KOJU PONUDA MORA SADRŽAVATI:

1. popunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se nalazi u privitku natječaja na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr),
2. preslika osobne iskaznice za ponuditelje fizičke osobe državljane Republike Hrvatske ili odgovarajući dokument (preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača) kojim se dokazuje prebivalište i državljanstvo za ponuditelje koji nisu državljani Republike Hrvatske,
3. za ponuditelje pravne osobe preslika izvatka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje pravna sposobnost ponuditelja (dokumentacija ne smije biti starija od 6 mjeseci ),
4. brojkama i slovima točno ispisan ponuđeni iznos kupoprodajne cijene,
5. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
6. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju dospjelog nepodmirenog dugovanja prema Republici Hrvatskoj, Gradu Vukovaru i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Vukovara (Tehnostan d.o.o., Komunalac d.o.o., Vodovod grada Vukovara d.o.o., Razvojna agencija Vukovar d.o.o., Hrvatski radio Vukovar d.o.o. i Vukovarska gospodarska zona d.o.o.), koja ne smije biti starija od 30 dana,
7. presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
8. izjavu ponuditelja, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

Napomena:
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je neki od dokumenata na stranom jeziku, ponuditelj obavezno uz izvornik dokumenta mora priložiti i njegov ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. U ponudi se ne smije ništa prepravljati, jer će se takva ponuda smatrati nevaljanom i neće se razmatrati. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Prodavatelj zadržava pravo odustati od prodaje i poništiti Natječaj u svako doba prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

 

7. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnija ponuda je ona koja ispunjava sve uvjete iz natječaja i sadrži najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, a koja ne može biti manja od početne kupoprodajne cijene iz točke 3. ovog natječaja.
Ako je više sudionika Natječaja ponudilo istu cijenu, provest će se usmeno nadmetanje do izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

8. SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE

Nakon što Povjerenstvo utvrdi najpovoljniju ponudu, a Gradonačelnik donese Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odabrani ponuditelj je dužan sklopiti ugovor o kupoprodaji u roku 30 dana od dana kada je primio pismenu obavijest o izboru najpovoljnije ponude, u suprotnom gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu za kupljeno zemljište platiti u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, uplatom na račun Grada Vukovara.
Na osnovu izvršenog uračunavanja jamčevine u kupoprodajnu cijenu, a do potpune isplate kupoprodajne cijene, kupac nema pravo zahtijevati upise ili predbilježbe u zemljišnim knjigama na predmetnim nekretninama. Prodavatelj izdaje kupcu tabularnu ispravu radi uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama nakon isplate cjelokupne kupoprodajne cijene.

9. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Večernjem listu i na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno putem pisarnice Grada Vukovara (ured br. 1) na adresu:

Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar
"Ponuda za Natječaj za prodaju nekretnina (k.o. Borovo naselje) u vlasništvu Grada Vukovara – ne otvaraj"

Javno otvaranje ponuda održat će se 13. kolovoza 2020. godine u 09.00 sati u prostorijama Grada Vukovara.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika. Punomoćnik je dužan najkasnije do otvaranja ponuda Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika).

 

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Sve dodatne informacije vezane za Natječaj ili pregled nekretnina koje su predmet prodaje mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, ured br. 15, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati i na telefon: 032/456-563.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/20-01/31
URBROJ: 2196/01-02-20-10
Vukovar, 16. srpnja 2020. godine


Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

OBRAZAC PRIJAVE