Temeljem Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 10/16, 8/18 i 3/20) i Odluke KLASA: 944-01/20-01/11, URBROJ: 2196/01-02-20-2 od 27. srpnja 2020. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara radi poljoprivredne obrade

 

PREDMET ZAKUPA

Neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Vukovara, koje se daje u zakup radi poljoprivredne obrade, odnosno dijelovi katastarskih čestica koje u naravi predstavljaju obradivu površinu, a koje se daju u zakup kao cjelina, i to:
- dio k.č. br. 1. k.o. Vukovar, ukupne površine 65833m² – površina koja je predmet zakupa 6,17 ha
- k.č. br. 2. k.o. Vukovar, ukupne površine 11183 m² - površina koja je predmet zakupa 1,12 ha
- k.č. br. 3. k.o. Vukovar, ukupne površine 5889 m²- površina koja je predmet zakupa 0,58 ha
- dio k.č. br. 4. k.o. Vukovar, ukupne površine 35458 m²- površina koja je predmet zakupa 3,09 ha
- dio k.č. br. 6. k.o. Vukovar, ukupne površine 6927 m²- površina koja je predmet zakupa 0,57 ha
- dio k.č. br. 7. k.o. Vukovar, ukupne površine 16240 m²- površina koja je predmet zakupa 1,08 ha
- dio k.č. br. 17. k.o. Vukovar, ukupne površine 577119 m²- površina koja je predmet zakupa
36,1 ha, što čini ukupnu površinu od 48,70 ha koja se daje u zakup.

 

CIJENA ZAKUPNINE I TRAJANJE ZAKUPA

Zemljište se daje u zakup na vrijeme od 5 (slovima: pet) godina, a početna cijena zakupnine iznosi 2.000,00 kn/ha godišnje, što čini ukupnu godišnju zakupninu od 97.400,00 kn + PDV. Godišnja zakupnina plaća se u dva jednaka obroka.

 

SUBJEKTI KOJI MOGU SUDJELOVATI NA NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

JAMČEVINA

Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početnog iznosa godišnje zakupnine (bez PDV-a).
Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vukovara IBAN HR7525000091851800005, model 24, poziv na broj 5738 – OIB.
Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. Odabranom ponuditelju jamčevina će se vratiti po zaključenju ugovora o zakupu.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati:
1. Popunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se nalazi u privitku natječaja
na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr )
2. Preslika domovnice za fizičke osobe državljane Republike Hrvatske i preslika
dokumenta kojim se dokazuje državljanstvo države članice Europske unije.
3. Preslika obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, odnosno preslika rješenja o upisu u sudski
registar za pravne osobe. Za pravne osobe registrirane u državama članicama
Europske unije ispravu o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi
odgovarajući registar, koja ne smije biti stariji od šest mjeseci od dana objave
natječaja.
4. Brojkama i slovima točno ispisan ponuđeni iznos godišnje zakupnine po ha bez PDV.
5. Dokaz o uplati jamčevine.
6. Potvrdu o podmirenim obvezama prema Gradu Vukovaru (izdaje Upravni odjel za
financije i nabavu Grada Vukovara), trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Vukovara
(Tehnostan d.o.o., Komunalac d.o.o., Vodovod grada Vukovara d.o.o., Razvojna agencija
Vukovar d.o.o., Hrvatski radio Vukovar d.o.o. i Vukovarska gospodarska zona d.o.o.) i
potvrdu o podmirenim obvezama prema državnom proračunu ( izdaje Porezna uprava
Vukovar ), potvrde ne smiju biti starije od 30 dana od dana objave ovog Natječaja.
7. Presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat
uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj.
8. Izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena,
sklopiti ugovor o zakupu na vlastiti trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete Natječaja te da
njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana računajući od dana otvaranja ponuda.

Napomena: Ponuda koju dostavljaju fizičke i pravne osobe država članica Europske unije mora biti na hrvatskom jeziku, a dokumentacija koja čini privitak iste prevedena i ovjerena od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
U ponudi se ne smije ništa prepravljati jer će se takva ponuda smatrati nevaljana i neće se razmatrati.
Gradonačelnik Grada Vukovara zadržava pravo poništiti Natječaj i ne prihvatiti niti jednu ponudu,
pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na Natječaju.

 

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu godišnju zakupninu.
U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu godišnju zakupninu.
Ako je više sudionika Natječaja ponudilo istu cijenu najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona koja je ranije zaprimljena.

 

 

SKLAPANJE UGOVORA

Nakon što nadležni Upravni odjel utvrdi najpovoljniju ponudu, Gradonačelniku se dostavlja prijedlog o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, koji donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu najkasnije u roku 30 dana od dana kada je primio pisanu obavijest o izboru, u suprotnom gubi pravo na povrat jamčevine, a pravo na zaključivanje ugovora o zakupu ima sljedeći najpovoljniji ponuditelj.

 

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Rok za dostavljanje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u Vukovarskim novinama i na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Grada Vukovara ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar,
s naznakom "Ponuda za zakup zemljišta radi poljoprivredne obrade – ne otvarati"

Javno otvaranje ponuda održat će se 19. kolovoza 2020. godine, u 10,00 sati u prostorijama Grada Vukovara, uz prethodnu najavu radi osiguranja pridržavanja epidemioloških mjera.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.

ZAVRŠNE ODREDBE

Sve dodatne informacije u svezi Natječaja kao i dogovor za obilazak nekretnine koja je predmet zakupa mogu se dobiti u Gradu Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom, ured br. 15, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati, na telefon: 032/456-590.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 944-01/20-01/11
URBROJ: 2196/01-02-20-3
Vukovar, 27. srpnja 2020. godine

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof

OBRAZAC PRIJAVE