KLASA: 112-01/20-01/13
URBROJ: 2196/01-3-20-1
Vukovar, 07. rujna 2020. godine

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje: Zakon), pročelnik Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, raspisuje sljedeći

 

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, za radno mjesto:


1. Viši referent za socijalnu skrb, za obavljanje poslova voditelja projekta „Pokloni mi osmijeh – II“ - 1 izvršitelj (m/ž) uz sljedeće posebne uvjete:

- sveučilišni prvostupnik javne uprave ili stručni prvostupnik javne uprave,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- položen vozački ispit B kategorije,
- poznavanje rada na računalu.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Na Oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Sukladno članku 14. Zakona, osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.
Uz gore navedene posebne uvjete, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osobno prima).
U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
U Gradu Vukovaru nije osigurana zastupljenost srpske nacionalne manjine sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnim manjina (“Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), a pripadnici ove nacionalne manjine dužni su se pozvati u prijavi na Oglas na to pravo.
Kandidat koji se poziva na to pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na Oglas nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.


Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati, a potrebno je priložiti sljedeće:
- prijava (vlastoručno potpisana)
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice,
domovnice),
- presliku vozačke dozvole za B kategoriju,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest
mjeseci),
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke za prijam
u službu iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati – izjava se
ponosi na obrascu koji je dostupan na web-stranici Grada Vukovara).

Traženi dokumenti se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat je dužan prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na Oglas.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na Oglas podnose se u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ne otvarati – Oglas“ putem pošte na adresu: Grad Vukovar, Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu – Viši referent za socijalnu skrb za obavljanje poslova voditelja projekta „Pokloni mi osmijeh – II“, dr. Franje Tuđmana br. 1, Vukovar ili se predaju neposredno na istoj adresi (na mjesto predviđeno za predaju pismena – kod portira), u roku od 8 dana od dana objave Oglasa.

Oglas je objavljuje na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-, Područni ured Vukovar, službenim stranicama Grada Vukovara www.vukovar.hr te na Oglasnoj ploči Grada Vukovara.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas i takva prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo na podnošenje pravnog lijeka.
Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Ako kandidat na pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web-stranici te na Oglasnoj ploči Grada Vukovara, najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.
O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana, računajući od dana isteka roka predviđenog za podnošenje prijava na Oglas.
Na web-stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na navedenoj web-stranici te na Oglasnoj ploči Grada Vukovara bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

PROČELNIK
Dražen Kobašević, mag.ing.stroj.

TEKST OGLASA

IZJAVA ZA NEPOSTOJANJE ZAPREKA

OBAVIJESTI I UPUTE


Izvor dokumenata za testiranje:

OPĆI UVJETI koji se primjenjuju na projekte financirane iz EU u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Priprema-programskih-dokumenata-za-financijsko-razdoblje-EU-2014-2020 - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020