POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
KLASA:112-01/20-01/14
URBROJ: 2196/01-02-20-26
Vukovar, 21. rujna 2020. godine


Na temelju članka 20. stavka 4., točke 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na radno mjesto: Administrativni referent za društvene djelatnosti, za obavljanje poslova asistenta na upravljanju projektom Grada Vukovara „Pokloni mi osmijeh – II“, na određeno vrijeme
od 18 mjeseci, objavljenog na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vukovar, službenoj stranici Grada Vukovara i Oglasnoj ploči Grada Vukovara, objavljuje


POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)


I.
Povjerenstvo je utvrdilo da postupku pisanog testiranja mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. Aleksandar Radeka
2. Jovana Šahović
3. Marko Marinković
4. Renato Posavčić
5. Ivana Duhanaj
6. Jasmina Kraljević
II.

Podnositeljima prijava koje nisu uredne ili pravodobne te koje ne ispunjavaju formalne uvjete Oglasa upućena je obavijest da se ne smatraju kandidatima te ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

III.

Postupak pisanog testiranja održat će se u gradskoj vijećnici Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, 30. rujna 2020. godine (srijeda) s početkom u 08:00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kemijsku olovku te medicinsku masku.
Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi postupku pisanog testiranja u naznačeno vrijeme povukao prijavu na Oglas. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Pisani test sastojat će se od 20 pitanja. Broj točnih odgovora bit će podijeljen s brojem 2, što će dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).
Testiranje traje 60 minuta.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na službenoj stranici Grada Vukovara.
IV.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na Oglasnoj ploči Grada Vukovara u 10:00 sati istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje te će se istoga dana s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju provesti intervju u zgradi Grada Vukovara.
V.

Ovaj poziv objavljuje se na službenoj stranici i na Oglasnoj ploči Grada Vukovara.


Predsjednik Povjerenstva
Josip Paloš, mag. iur.