POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA:112-01/20-01/16
URBROJ:2196/01-2-20-14
Vukovara, 23. listopada 2020. godine

 

Nakon testiranja koje je održano dana 22. listopada 2020. godine i intervjua koji je proveden istoga dana, provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojega Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom, na radno mjesto viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica), koji je objavljen u „Narodnim novinama br. 105/20 dana 25. rujna 2020. godine i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr, utvrđuje prema ukupnom broju ostvarenih bodova sljedeću:

 

RANG-LISTU KANDIDATA

 

1. Lorena Tokić - 18 bodova
2. Aleksandar Milović - 17 bodova
3. Dragan Stamatoski - 13 bodova

 

Rang lista se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Vukovara i službenoj web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.

 

Predsjednica povjerenstva
Marina Vlajčić, mag.iur.