KLASA: 112-01/20-01/16
URBROJ: 2196/01-2-20-16
Vukovar, 28. listopada 2020. godine

Na temelju odredbe članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, donosi

 

O D L U K U
  O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

I. Djelomično se poništava Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, objavljen u „Narodnim novinama br. 105/20 dana 25. rujna 2020. godine i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara, u dijelu koji se odnosi na prijam u službu na radno mjesto broj 2. viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje na određeno vrijeme do povratka djelatnika/ce s bolovanja – 1 izvršitelj/ica.

II. U ostalom dijelu Javni natječaj ostaje neizmijenjen.

III. Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara.

IV. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.


Pročelnica
Marina Vlajčić, mag.iur.