POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA:112-01/20-01/20
URBROJ:2196/01-2-20-11
Vukovar, 22. prosinca 2020. godine

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, na radno mjesto viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje na određeno vrijeme do povratka djelatnika/ce s bolovanja (1 izvršitelj/ica), koji je objavljen dana 4. prosinca 2020. godine na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara, objavljuje

 

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati za radno mjesto viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje na određeno vrijeme do povratka djelatnika/ce s bolovanja (1 izvršitelj/ica) i to:

1. Ana-Marija Prce
2. Aleksandar Milović
3. Željka Aladić
4. Melita Krstić Velečković
5. Biljana Glamočak.

II. Pisano testiranje održat će se 29. prosinca 2020. godine u prostorijama gradske uprave Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u 9,00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na natječaj.
Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Pisani test sastojati će se od 20 pitanja. Kod većine pitanja trebati će obaviti odabir između ponuđenih odgovora. Broj točnih odgovora biti će podijeljen s 2, što će dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).
Testiranje traje 60 minuta.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na web stranici Grada Vukovara.

III. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Vukovara u 11,30 sati istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje.
Sa kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju u 11,30 sati istog dana provest će se intervju.

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Predsjednica povjerenstva
Marina Vlajčić, mag.iur.