Na temelju članka 48. stavka 1. točke 5., članka 67. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), članka 47. stavka 3. točke 4. Statuta Grada Vukovara ( „Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20 ) i Odluke o raspisivanju Natječaja za prodaju motornih vozila i plovila u vlasništvu Grada Vukovara, KLASA: 406-01/21-01/17, URBROJ: 2196/01-02-21-2 od 28. siječnja 2021. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

 

N A T J E Č A J
za prodaju motornih vozila i plovila
u vlasništvu Grada Vukovara

 

1. PREDMET PRODAJE I KUPOPRODAJNA CIJENA

Prodaju se motorna vozila i plovilo kako slijedi:
1. osobni automobil marke Rover, model 820 Coupe RS 2.0, benzin, broj šasije SARRSCCVTAM209940, proizveden 1994. godine, stanje brojača kilometara 136.992 km, neregistriran, vozilo nije u voznom stanju, po početnoj cijeni od 4.000,00 kn (PDV uračunat u cijenu),
2. osobni automobil marke Audi, model 100 2.3E, benzin, broj šasije WAUZZZ4AZMN056269, proizveden 1991. godine, stanje brojača kilometara 285.577 kn, neregistriran, vozilo nije u voznom stanju, po početnoj cijeni od 3.000,00 kn (PDV uračunat u cijenu),
3. osobni automobil SsangYong, model Actyon 2.0 XDI Cool, diesel, broj šasije KPTC0B1KS7P037609, proizveden 2007. godine, stanje brojača kilometara - nije moguće utvrditi, neregistriran, vozilo nije u voznom stanju, po početnoj cijeni od 23.500,00 kn (PDV uračunat u cijenu),
4. motocikli marke Aprilia, model Scarabeo 200, broj šasije ZD4SD00002S100469, proizveden 2002. godine, stanje brojača kilometara – nije moguće utvrditi, neregistriran, vozilo nije u voznom stanju, po početnoj cijeni od 1.150,00 kn (PDV uračunat u cijenu),
5. plastični čamac, gliser, dužine 5,85 m, godina gradnje 1994., s ugrađenim motorom marke FORD, snaga po motoru 99 kW, dozvola za plovidbu valjana do 17.09.2025. godine, po početnoj cijeni od 7.500,00 kn (PDV uračunat u cijenu),
6. prikolica za prijevoz plovila, samogradnja, model C-114148, broj šasije H08539100K1052DPP, proizvedena 2002. godine, neregistrirana, masa prazne prikolice 380 kg, dopuštene nosivosti 2120 kg, po početnoj cijeni od 2.000,00 kn (PDV uračunat u cijenu).

Motorna vozila i plovilo se kupuju prema načelu „viđeno-kupljeno“, te se kupac odriče prava pobijati ugovor po osnovi skrivenih ili bilo kojih drugih nedostataka predmetnog vozila ili plovila.
Sva porezna i druga davanja idu isključivo na teret kupca.

2. NAČIN PROVOĐENJA PRODAJE

Predmetna vozila i plovilo koja su predmet prodaje prodat će se putem javnog prikupljanja ponuda. Ovo javno prikupljanje ponuda bit će objavljeno na web stranicama Grada Vukovara.

 

3. JAMČEVINA

Natjecatelji su dužni prije javnog otvaranja pismenih ponuda uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene vrijednosti predmetnog vozila. Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vukovara, i to: IBAN HR7525000091851800005 model 24 poziv na broj 7706 – OIB ponuditelja.
Nakon donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju vratiti nakon potpisa Kupoprodajnog Ugovora, a ostalim ponuditeljima jamčevina će se vratiti u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Prilikom vraćanja jamčevine, ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
Ako ponuditelj ili njegov punomoćnik nije predao ponudu nakon što je uplatio jamčevinu, smatra se da je odustao od natječaja i nema pravo na povrat jamčevine.

4. SUBJEKTI KOJI MOGU SUDJELOVATI NA NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja na javnom prikupljanju ponuda imaju:
1. sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije;
2. sve pravne osobe s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj ili s poslovnim nastanom u članici Europske unije;
3. sve ostale fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske kako je propisano osmim dijelom Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

5. POPIS DOKUMENTACIJE KOJU PONUDA MORA SADRŽAVATI:

1. popunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se nalazi u privitku natječaja na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr)
2. preslika osobne iskaznice za ponuditelje fizičke osobe državljane Republike Hrvatske ili odgovarajući dokument (preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača) kojim se dokazuje prebivalište i državljanstvo za ponuditelje koji nisu državljani Republike Hrvatske
3. za ponuditelje pravne osobe preslika izvatka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje pravna sposobnost ponuditelja
(ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja),
4. brojkama i slovima točno ispisan ponuđeni iznos kupoprodajne cijene (s uračunatim PDV-om),
5. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
6. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju dospjelog nepodmirenog dugovanja prema Gradu Vukovaru (uvjerenje Upravnog odjela za financije i nabavu Grada Vukovara), koja ne smije biti starija od dana objave ovog javnog prikupljanja ponuda
7. presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj
8. izjavu ponuditelja, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

Napomena:
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je neki od dokumenata na stranom jeziku, ponuditelj obavezno uz izvornik dokumenta mora priložiti i njegov ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. U ponudi se ne smije ništa prepravljati, jer će se takva ponuda smatrati nevaljanom i neće se razmatrati. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Prodavatelj zadržava pravo odustati od prodaje i poništiti Natječaj u svako doba prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

6. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnija ponuda je ona koja ispunjava sve uvjeta iz natječaja i sadrži najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, a koja ne može biti manja od početne kupoprodajne cijene iz točke 1. ovog natječaja.
Ako je više sudionika Natječaja ponudilo istu cijenu, prednost ima onaj čija je ponuda ranije zaprimljena u Gradu Vukovaru.

 

7. SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE

Nakon što Povjerenstvo utvrdi najpovoljniju ponudu, a Gradonačelnik donese Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odabrani ponuditelj je dužan sklopiti ugovor o kupoprodaji u roku 8 dana od dana kada je primio pismenu obavijest o izboru najpovoljnije ponude, u suprotnom gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti u roku 8 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, jednokratnom uplatom na račun Grada Vukovara.

8. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno putem pisarnice Grada Vukovara (ured br. 1) na adresu:

Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar
"Ponuda za Natječaj za prodaju motornih vozila i plovila u vlasništvu Grada Vukovara – ne otvaraj“

Javno otvaranje ponuda održat će se 23. veljače 2021. godine u 10.00 sati u prostorijama Grada Vukovara, uz obaveznu prethodnu najavu radi osiguranja pridržavanja propisanih epidemioloških mjera.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika. Punomoćnik je dužan najkasnije do otvaranja ponuda Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika).

9. ZAVRŠNE ODREDBE

Sve dodatne informacije vezane za Natječaj mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, ured br. 15, svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 14.00 sati i na telefon: 032/456-590.
Pregled predmetnih vozila može se izvršiti uz obaveznu prethodnu najavu na gore navedeni broj telefona.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 406-01/21-01/17
URBROJ: 2196/01-02-21-3
Vukovar, 28. siječnja 2021. godine

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

TEKST NATJEČAJA

OBRAZAC PRIJAVE