Temeljem članka 11. Odluke o korištenju javnih površina ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 6/20), članka 4. Pravilnika o određivanju naknade za korištenje zemljišta na javnim površinama ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 7/20) i članka 8. Odluke o mjestima i uvjetima trgovine na malo izvan prodavaonica ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 10/17), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje
N A T J E Č A J
za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja kioskaČlanak 1.

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama za postavljanje kioska na području Grada Vukovara, radi obavljanja djelatnosti trgovine na malo, na lokacijama:

1. U Vukovaru, Trg žrtava Ovčare, ispred tržnice na Mitnici, na kč. br. 4349, k.o. Vukovar, 1 mjesto za postavljanje kioska,
2. Vukovar-Sotin, ulica Hrvatske nezavisnosti, ispred kućnog broja 6 na k.č 1467 k.o. Sotin, 1 mjesto za postavljanje kioska,
3. Vukovar-Lipovača, ulica Sv. Ane, ispred kućnog broja 30, na k.č. 482, k.o. Lipovača,
1 mjesto za postavljanje kioska.
4. Vukovar, Kardinala Alojzija Stepinca-ispred tržnice na k.č. br. 7152/3 k.o. Vukovar – 1 mjesto za postavljanje kioska
5. Vukovar, križanje ulica Kralja Zvonimira i Hrvatskog zrakoplovstva na k.č. 209/140, k.o. Vukovar, 1 mjesto za postavljanje kioska.

Članak 2.

Kiosk mora zadovoljiti uvjete postavljanja:
- pravokutnog tlocrta,
- dimenzije mogu biti:
o dužine 5,00 m, širine 2,40 m , visine 3 m,
o dužine 3,60 m, širine 2,40 m, visine 3 m,
o dužine 5,00 m, širine 4,00 m, visine 3 m
o dužine 2,40 m, širine 2,40m visine 3 m.
- metalne konstrukcije, obloženi dvostrukim ravnim limom u kombinaciji sa staklom,
- ravnog krova, neupadljive i neintenzivne boje koja ne odskače od ostalih objekata u blizini
- urednog vanjskog izgleda bez vidljivih oštećenja i/ili nedostataka.


Članak 3.

Grad Vukovar kao zakupodavac nije obvezan osigurati priključak struje, vode i kanalizacije.


Članak 4.

Početna cijena mjesečnog zakupa zemljišta utvrđuje se:
- za lokaciju 4 . (I zona) u iznosu od 25,00 kn/m2,
- za lokaciju 5. (II zona) u iznosu od 20,00 kn/m2,
- za lokaciju 1., (III. zona) u iznosu od 18,00 kn/m²,
- za lokaciju 2. i 3. (IV. zona) u iznosu od 15,00 kn/m2,
Zakupnina ne sadrži zakonom propisan porez na korištenje javnih površina koji je dužan preuzeti zakupac.


Članak 5.

Lokacije iz članka 1. ovog Natječaja daju se u zakup na vrijeme od 5 (slovima: pet) godina.
Nekretnine iz članka 1. ovog Natječaja daju se u zakup u stanju „viđeno-kupljeno“.

Članak 6.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju:
- fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,
- strani državljani kojima je izdana poslovna dozvola,
- pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i
- inozemne pravne osobe koje su u Republici Hrvatskoj osnovale podružnicu,
ako su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predviđena za lokaciju, te ako nemaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu Vukovaru.


Članak 7.

Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početnog iznosa mjesečne zakupnine.
Jamčevina se uplaćuje na IBAN Grada Vukovara broj: HR7525000091851800005, model HR24, poziv na broj 5738 - OIB
Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, a najpovoljnijem ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Članak 8.

Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

Članak 9.

Pisana ponuda mora sadržavati:
1. ime i prezime, OIB, prebivalište, odnosno naziv i sjedište ponuditelja,
2. presliku obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, presliku rješenja o upisu u sudski registar za
pravne osobe odnosno presliku poslovne dozvole ako je ponuditelj stranac, odnosno rješenje o upisu u registar OPG-a,
3. brojkama i slovima točno ispisan iznos mjesečne zakupnine po 1m²,
4. dimenzije kioska,
5. dokaz o uplati jamčevine,
6. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Republici Hrvatskoj i Gradu Vukovaru, ne starije od 30 dana,
7. presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
8. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćana, sklopiti ugovor o zakupu na njegov trošak
9. rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta, odnosno izjavu da će u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu dostaviti rješenje o ispunjenju minimalnih tehničkih uvjeta
10. izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana računajući od dana otvaranja ponuda.

Članak 10.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Grada Vukovara ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar,
s naznakom "Ponuda za zakup zemljišta radi postavljanja kioska – ne otvarati"

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave Natječaja u "Vukovarskim novinama" i objave na službenoj internet stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.
Danom predaje prijave smatra se dan predaje prijave u pisarnicu Grada Vukovara, odnosno dan predaje prijave na poštu preporučenom pošiljkom.


Članak 11.

Javno otvaranje ponuda održat će se u utorak, 06. travnja 2021. god. u prostorijama uprave Grada Vukovara, s početkom u 10,00 sati.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.
Nepotpune i nepravodobne neće se razmatrati.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude jednaku zakupninu, usmenim nadmetanjem između tih ponuditelja utvrdit će se najpovoljnija ponuda.

Članak 12.

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.


Članak 13.


U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja od ponude iz bilo kojeg razloga isti gubi pravo na povrat jamčevine.Članak 14.

U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.
Članak 15.

Ukoliko ne pristigne niti jedna ponuda, Natječaj ostaje otvoren dok se ne javi prvi ponuditelj kojem će se zemljište dati u zakup u visini početnog iznosa zakupnine a najduže do 1 godine od dana objave Natječaja.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/21-02/4
URBROJ: 2196/01-02-21-3
Vukovar, 15. ožujka 2021. godine

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.