REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II
V U K O V A R

KLASA: 112-01/21-02/01
URBROJ: 2196/01-JT-5-05-21-01
U Vukovaru, 09. travnja 2021.

 

Temeljem članka 26. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19),i članka 25., 26., i 27. Pravilnika o radu (KLASA:601-04/16-01/01, URBROJ:2196/01-JT-5-05/01), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II na svojoj 34. sjednici donijelo je Odluku (KLASA:601-02/21-05-3/03, URBROJ:2196/01-JT-5-05-21-01) od 09. travnja 2021. godine o raspisivanju natječaja:

 

ODGOJITELJ/PRIPRAVNIK
(m/ž) – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme

 

Potrebni stručni uvjeti:

- za Odgojitelja/pripravnika može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. i članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
- uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete: temeljem članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00, 56/00), odnosno potpuno vladanje srpskim jezikom i ćiriličnim pismom koji će se utvrditi provjerom.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti:

• životopis,
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19),
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19),
• potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta (ne stariju od 6 mjeseci) sukladno članku 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19),

• preslika domovnice,
• preslika osobne iskaznice,
• elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

U skladu s člankom 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) prijaviti se mogu kandidati oba spola koji ispunjavaju gore navedene uvjete. Izrazi koji se koriste u tekstu natječaja, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i jednako su primjenjivi i na ženski i na muški rod.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i drugim posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. i članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. navedenog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijave na natječaj šalju se preporučenom poštom ili se osobno donosi poslodavcu u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić Vukovar II
K. A. Stepinca 46, Vukovar
s naznakom „Natječaj za odgojitelja/pripravnika – ne otvarati“

Nakon isteka roka, Povjerenstvo za provedbu natječaja, sprovest će postupak izbora prijavljenih kandidata.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.

Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će razgovor (intervju) sa svrhom provjere znanje, vještina i sposobnosti s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Nakon provedenog razgovora Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru, te će ovisno o uspjehu, vršiti i rangiranje kandidata.
O terminima i načinu provođenja razgovora i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar II:
http://www.dv-vukovar2.hr/index.php/dokumenti/natjecaji

 

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Vukovar II, kao voditelj obrade, prikupljene podatke, na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.
Dječji vrtić Vukovar II s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Radi zaštite osobnih podataka, rezultate, obavijesti i slično ćemo objaviti u obliku inicijala i, ukoliko bude potrebno, datuma rođenja.

Natječaj se objavljuje dana 12.04.2021. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj stranici grada Vukovara (www.vukovar.hr), internetskoj stranici vrtića (www.dv-vukovar2.hr), te oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća
Lidija Miletić, prof.