Kategorija: Natječaji

 

 

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU
KLASA:112-02/22-01/2
URBROJ:2196-1-1-22-17
Vukovara, 15. veljače 2022.

 

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavak 4 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto namještenika, portir , u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za opće poslove, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 11/2022., dana 26. siječnja 2022. i na službenoj web stranici Grada Vukovara, objavljuje

 

OBAVIJEST
o rezultatima pisanog testiranja

 

Na pisanom testiranju održanom 15. veljače 2022. Godine u 8,00 sati, kandidati su od ukupno 10 mogućih bodova ostvarili sljedeći broj bodova:
1. Ante Stjepanović 8,5 bodova,
2. Aleksandra Novaković 6,5 bodova,
3. Aleksandar Devernay 5,5 bodova,
4. Marijan Kovač 4 boda.

Temeljem članka 22. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kandidati koji su ostvarili najmanje 50 % bodova (5 i više bodova), mogu pristupiti razgovoru (intervju) koji će se održati s Povjerenstvom za provedbu natječaja za prijam u službu 15. veljače 2022., s početkom u 10:15 sati, u prostorijama gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, gradska vijećnica.
Ovaj poziv objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara i web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja