JAVNI POZIV
za izradu idejnog urbanističkog-skulpturskog rješenja spomenika za prvi srušeni zrakoplov u Vukovaru tijekom Domovinskoga rata

 

I. PREDMET OVOG POZIVA
Predmet ovog javnog poziva je izrada idejnog urbanističkog-skulpturnog rješenja spomenika za prvi srušeni zrakoplov u Vukovaru tijekom Domovinskoga rata. Osnovni cilj javnog poziva je dobiti najbolje idejno urbanističko-skulptursko rješenje spomenika za prvi srušeni zrakoplov u Vukovaru tijekom Domovinskoga rata. Provedbom ovog poziva nastoji se animirati što veći broj zainteresiranih autora kako bi svojim idejnim rješenjem oplemenili odabrani prostor i učiniti ga mjestom sjećanja na prvi srušeni zrakoplov u Vukovaru tijekom Domovinskom rata. Odabrano idejno rješenje će poslužiti kao valjana stručna podloga za izradu spomenika. Idejno rješenje treba biti u skladu s prostorom, mora se voditi računa o mjerama i biti primjereno u proporcijama s prostorom, podatke o materijalima od kojih bi spomenik bio izveden, njegove dimenzije, vizualizaciju i točno smještanje unutar zadanog prostora, te prikaz u 3D formatu, zatim skice, crteže, foto-montažu i slično. Svrha i konačni cilj jest izgradnja spomen obilježja u skladu sa današnjim vremenom te optimalno iskorištenje predviđenog prostora. Područje obuhvata je u Srijemskoj ulici u Vukovaru na k.č.br. 392/3 k.o. Vukovar koja je u vlasništvu Grada Vukovara. Kako bi se osiguralo kvalitetno rješenje, pozivaju se ponuditelji da promisle o obuhvatu koji je predmet poziva i daju mu reprezentativnu vrijednost. U skladu s dostupnim budžetom za realizaciju autori imaju slobodu u osmišljavanju koncepcije spomenika, isto vrijedi i za opis materijala te tehnologiju izvedbe umjetničkog rješenja.

 

II. OPĆI UVJETI
Pravo sudjelovanja u svojstvu ponuditelja ima jedna ili više stručnih fizičkih ili pravnih osoba.
Autor može biti jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autor rada ovlašteni arhitekt, dipl.ing.arh. ili mag.ing.arh.
Svaki autor ili autorska grupa ima pravo sudjelovanja samo s jednim radom (ponudom). Rad se predaje pod oznakom. Svi dijelovi rada moraju se označiti oznakom, oznaka se mora nalaziti na svakom listu i tekstu u desnom donjem uglu. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.

 

III. POSEBNI UVJETI
Ponuda za izrada idejnog urbanističko-skulpturnog rješenja spomenika za prvi srušeni zrakoplov u Vukovaru tijekom Domovinskoga rata u zadanom prostoru u Srijemskoj ulici u Vukovaru na k.č.br. 392/3 k.o. Vukovar mora sadržavati slijedeće priloge:

• tlocrtno rješenje u mjerilu
• karakterističan presjek u mjerilu
• karakteristični detalji u mjerilu
• prostorni prikaz cjeline u 3D formatu, najmanje 3 prostorna prikaza cjeline
• tekstualno obrazloženje, opis koncepta rješenja s popisom priloga, tehnički opis
odabranih materijala i procjenom ukupnih troškova izrade Spomenika
• grafički prilozi predaju se u formatu listova koje autor smatra najprimjerenije za
postavljanje rješenje

Troškove izrade rada i njegova slanja snosi autor ili grupa autora.
Ponuda (s prilozima) predaje se u jednom zapečaćenom omotu/kutiji s naznakom „Javni poziv za izradu idejnog urbanističkog-skulpturnog rješenja spomenika za prvi srušeni zrakoplov u Vukovaru tijekom Domovinskoga rata - ne otvaraj“.
Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorenog unutarnjeg omota na kojem je napisana adresa ponuditelja.

Ponuditelj je dužan predati jedan zapečaćeni omot/kutiju slijedećeg sadržaja:
Zapečaćena neprozirna omotnica s natpisom „AUTOR/I“ sa slijedećim podacima:
• Ime/Imena autora (izvod iz registra za pravne osobe)
• Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata
• Adresa i telefonski broj autora
• OIB autora
• IBAN broj

 

IV. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
Prilikom ocjene radova vrednovat će se usklađenost s uvjetima ovog javnog poziva i umjetnička vrijednost prema slijedećim kriterijima:
- oblikovne i estetske kvalitete predmetnog spomena
- prostorni koncept predmetnog spomenika u odnosu na urbani kontekst
- primjerenost prikaza idejnog rješenja
- financijski troškovi rješenja

 

V. NAGRADE
Odabrani radovi nagradit će se sa 20.000,00 kn neto bez PDV-a.
- Prva nagrada 10.000,00 kn bez PDV-a
- Druga nagrada 6.000,00 kn bez PDV-a
- Treća nagrada 4.000,00 kn bez PDV-a

Grad Vukovar zadržava pravo da ne dodjeli nagradu, ukoliko niti jedan od radova ne zadovolji kriterije Ocjenjivačkog suda.

Nakon provedenog postupka odabira sa prvonagrađenim ponuđačem će se sklopiti ugovor o izradi projektne dokumentacija u ukupnom maksimalnom iznosu do 60.000,00 kuna neto bez PDV-a. Ponuditelj se obvezuje za Naručitelja nakon odabira rada izraditi projektnu dokumentaciju, koja sadrži glavni i izvedbeni projekt konstrukcije, te glavni i izvedbeni elektrotehnički projekt.

Grad Vukovar za spomenik prvog srušenog zrakoplova u Vukovaru tijekom Domovinskoga rata raspolaže sa maksimalnim iznosom do 500.000,00 kn neto bez PDV-a za izvedbu spomenika, te s obzirom na taj budžet za realizaciju autori imaju slobodu u osmišljavanju koncepcije spomenika.

 

VI. OCJENJIVAČKI SUD
Postupak odabira radova provodit će Ocjenjivački sud imenovan Odlukom Gradonačelnika Grada Vukovara.

 

VII. ROKOVI
Rok dostave radova je do 30. kolovoza 2020. godine do 14:00 sati bez obzira na način dostave.
Ocjenjivački sud će završiti s ocjenjivanjem i odabirom rada najkasnije do 15. rujna 2020. godine.


VIII.
Za provođenje ovog Javnog poziva zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

 

Ponuda se dostavlja na adresu:
Grad Vukovar
Ured broj 1.
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

S naznakom:
„ Javni poziv za izradu idejnog urbanističkog-skulpturnog rješenja spomenika za prvi srušeni zrakoplov u Vukovaru tijekom Domovinskoga rata“.
– NE OTVARAJ.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 564-01/20-01/2
URBROJ: 2196/01-02-20-1
U Vukovaru, 15. srpnja 2020. godine

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.