Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o korištenju javnih površina (“Službeni vjesnik“ broj 6/20) i članka 47. stavka 3. točke 4. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 7/19-Odluka USRH broj: U-II-1818/2016 i 3/20), Gradonačelnik Grada Vukovara donosi

 

O D L U K U 

I.

Poništava se Javni poziv za iskaz interesa za zakup javne površine za postavljanje vlastitih štandova te zakup pokretnih gradskih štandova u svrhu pripreme i prodaje prehrambenih proizvoda te prodaje suvenira u okviru obilježavanja „Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine“, KLASA: 363-01/20-20/9, URBROJ: 2196/01-02-20-3, objavljen 09. studenog 2020. godine na službenoj internet stranici Grada Vukovara.

Obrazloženje

Dana 09. studenog 2020. godine, na službenoj Internet stranici Grada Vukovara objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za zakup javne površine za postavljanje vlastitih štandova te zakup pokretnih gradskih štandova u svrhu pripreme i prodaje prehrambenih proizvoda te prodaje suvenira u okviru obilježavanja „Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine“, KLASA: 363-01/20-20/9, URBROJ: 2196/01-02-20-3.
Zbog epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj, u koordinaciji Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Grada Vukovara, donesena je odluka da se ove godine u okviru obilježavanja „Dana Sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine“ na javnoj površini neće dozvoliti prodaja prehrambenih proizvoda.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/20-02/9
URBROJ:2196/01-02-20-4 

Vukovar, 11. studenog 2020.godine

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

ODLUKA