REPUBLIKA HRVASTKA

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

V U K O V A R

KLASA: 601-01/21-01/03

URBROJ: 2196/01-JT-5-05-21-01

Vukovar, 27.04.2021.

            Na temelju članka članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Odluke o mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 13/16), članka 2. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01, Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vukovar II (KLASA: 601-02/20-02/03, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-20-04), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU

 

 

            Prijave za upis djece podnose se od 04. – 12. svibnja 2021. godine:

 • osobnim dolaskom na adresu Centralnog objekta „Radost“ Dječjeg vrtića Vukovar II, Kardinala Alojzija Stepinca 46, u Vukovaru, u vremenu od 08,00 do 14,00,
 • putem pošte na adresu Kardinala Alojzija Stepinca 46, 32 000 Vukovar sa naznakom „Upis djece“.

 

 I. PROGRAMI:

            a) REDOVITI PROGRAMI

 • Redoviti 10-satni program,
 • Redoviti 6-satni program s ručkom,
 • Redoviti 6-satni program bez ručka.

            b) PROGRAMI JAVNIH POTREBA

 • Program predškole – za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja,
 • Djeca s teškoćama u razvoju,
 • Kraći program odgojno-obrazovnog rada za darovitu djecu predškolske dobi.

II. DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA UPIS

 • Zahtjev za upis,
 • Inicijalni upitnik,
 • Privola za obradu podataka,
 • Preslika rodnog lista djeteta,
 • Preslika kartona cijepljenja i zdravstvena iskaznica djeteta,
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenom statusu djeteta,
 • Preslike osobnih iskaznica ili potvrde o prebivalištu za oba roditelja i djeteta,
 • Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu (potvrda o radnom statusu roditelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć i dr.).

III. PRIORITET KOD UPISA DJECE:

 • djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata,
 • djeca s teškoćama u razvoju,
 • djeca zaposlenih roditelja
 • djeca iz obitelji s troje ili više djece,
 • djeca samohranih roditelja,
 • djeca u godini prije polaska u školu,
 • djeca koja zajedno s oba roditelja/skrbnika imaju prebivalište na području grada
 • Vukovara,
 • djeca koja žive u teškim socijalnim i zdravstvenim uvjetima.

IV. CIJENE PROGRAMA ZA DJECU I KORISNIKE USLUGA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA:

 • redoviti 10-satni program iznosi 490,00 kuna,
 • poludnevni 6-satni program sa ručkom iznosi 441,00 kuna,
 • poludnevni 6-satni program bez ručka iznosi 320,50 kuna,
 • program predškole obvezan je i besplatan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu ako djeca nisu integrirana u redoviti program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

V. EKONOMSKE CIJENE PROGRAMA:

 • redoviti 10-satni program iznosi 1.400,00 kuna,
 • poludnevni 6-satni program sa ručkom iznosi 1.260,00 kuna,
 • poludnevni 6-satni program bez ručka iznosi 915,50 kuna,

VI. OLAKŠICE U PLAĆANJU REDOVITOG PROGRAMA IMAJU RODITELJI, ODNOSNO   SKRBNICI ZA:

 • dijete roditelja invalida Domovinskog rata 100% invaliditeta, plaća 80% visine sudjelovanja u cijeni programa,
 • drugo dijete iste obitelji u redovitom programu plaća 90% visine sudjelovanja u cijeni programa,
 • treće i svako daljnje dijete iste obitelji u redovitom programu, oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,
 • dijete čija obitelj koristi pravo na stalnu novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi plaća 20% iznosa sudjelovanja u cijeni programa ako Centar za socijalnu skrb preuzme obvezu plaćanja preostalog iznosa do pune cijene programa,
 • dijete samohranog roditelja plaća 75% iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

            Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuje predškolska ustanova na temelju dokumentacije koju je roditelj dužan dostaviti.

VII. OBJAVA REZULTATA I UPISI

            Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će javno objavljeni najkasnije do 28. svibnja 2021. godine na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II i web stranici Dječjeg vrtića Vukovar II  (www.dv-vukovar2.hr).

            Djeca primljena temeljem Javnog poziva polaze u Dječji vrtić Vukovar II početkom pedagoške godine koja započinje  01. rujna 2021. godine.

                                                                                                          Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                          Lidija Miletić, prof.