Ispis
Kategorija: Pozivi

REPUBLIKA HRVASTKA

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

V U K O V A R

KLASA: 601-01/21-01/03

URBROJ: 2196/01-JT-5-05-21-01

Vukovar, 27.04.2021.

            Na temelju članka članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Odluke o mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 13/16), članka 2. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01, Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vukovar II (KLASA: 601-02/20-02/03, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-20-04), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU

 

 

            Prijave za upis djece podnose se od 04. – 12. svibnja 2021. godine:

 

 I. PROGRAMI:

            a) REDOVITI PROGRAMI

            b) PROGRAMI JAVNIH POTREBA

II. DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA UPIS

III. PRIORITET KOD UPISA DJECE:

IV. CIJENE PROGRAMA ZA DJECU I KORISNIKE USLUGA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA:

V. EKONOMSKE CIJENE PROGRAMA:

VI. OLAKŠICE U PLAĆANJU REDOVITOG PROGRAMA IMAJU RODITELJI, ODNOSNO   SKRBNICI ZA:

            Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuje predškolska ustanova na temelju dokumentacije koju je roditelj dužan dostaviti.

VII. OBJAVA REZULTATA I UPISI

            Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će javno objavljeni najkasnije do 28. svibnja 2021. godine na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II i web stranici Dječjeg vrtića Vukovar II  (www.dv-vukovar2.hr).

            Djeca primljena temeljem Javnog poziva polaze u Dječji vrtić Vukovar II početkom pedagoške godine koja započinje  01. rujna 2021. godine.

                                                                                                          Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                          Lidija Miletić, prof.