Gradonačelnik Ivan Penava
Ivan Penava, prof.

 

Gradonačelnik je nositelj izvršne vlasti i zastupa Grad Vukovar. Gradonačelnik se bira na neposrednim izborima na vrijeme od četiri godine, sukladno zakonu o lokalnim izborima. Gradonačelnik ima dva zamjenika koji se biraju zajedno i istovremeno s gradonačelnikom. U Gradu Vukovaru zbog odredbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kojom se srpskoj nacionalnoj manjini priznaje pravo na zastupljenost, jedan zamjenik gradonačelnika bira se iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.Gradonačelnik obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada sukladno ovlaštenjima utvrđenim u Zakonu o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi, propisane Statutom Grada te čitavom nizu posebnih zakona kojima se uređuju pojedine djelatnosti ( prostorno i urbanističko uređenje i planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i obrazovanje, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kultura, sport, i tehnička kultura, zaštita okoliša te ostale djelatnosti).