Ovlasti gradonačelnika sukladno
Statutu Grada Vukovara


Članak 47.


Gradonačelnik zastupa Grad Vukovar i nositelj je izvršne vlasti Grada Vukovara.
Mandat gradonačelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika.
U obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik:

 1. priprema prijedloge općih akata,
 2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
 3. utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,
 4. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
 5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Vukovara čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 6. upravlja prihodima i rashodima Grada,
 7. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
 8. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
 9. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 10. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 11. utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Grada,
 12. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 13. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 14. obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,
 15. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 16. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje određenih djelatnosti, na temelju odluke Gradskog vijeća,
 17. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova, na temelju odluke Gradskog vijeća,
 18. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 19. predlaže i sklapa Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada, na temelju odluke Gradskog vijeća,
 20. do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
 21. utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,
 22. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća o poslovnim prostorima,
 23. organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 24. usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,
 25. nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 26. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 27. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 28. imenuje i razrješuje predstavnike Grada Vukovara u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je osnivač Grad, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
 29. donosi odluku o sklapanju Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada i zaposlene u trgovačkim društvima i ustanovama kojima je osnivač Grad Vukovar,
 30. osniva savjetodavna tijela i imenuje savjetnike radi davanja stručnih mišljenja i predlaganja rješavanja određenih pitanja iz područja koja ne spadaju u djelokrug upravnih tijela Grada,
 31. obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima

Članak 51.

Gradonačelnik ima dva zamjenika, koji zamjenjuju gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.
Jedan od zamjenika gradonačelnika bira se iz reda srpske nacionalne manjine.


Članak 52.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.