Search
Nadležno tijelo koje oglašava Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Pocetak oglašavanja Završetak oglašavanja Pogledaj dokument
UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Obavezni prekršajni nalog Obavezni prekršajni nalog 363-01/21-02/6 2196/01-7-21-2 13.07.2021 21.07.2021 60ed7d733a39e-SKM_C25821071313060.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava: IZGRADNJA JAVNOG PARKIRALIŠTA U VUKOVARU U ULICI JOSIPA JURJA STROSSMAYERA
na novoformiranoj k.č. br. 1806/1 k.o. Vukovar (koja nastaje spajanjem k.č. br. 1806/1, 1807/2, novoformirane k.č. br. 1808/2 (nastaje od 1808/1), novoformirane k.č. br. 1809/2 (nastaje od 1809/1), novoformirane k.č. br. 1804/9 (nastaje od 1804/2) i novoformirane k.č. br. 1805/2 (nastaje od 1805)) te pješačke površine na dijelu novoformirane k.č. br. 1804/2 (nastaje od 1804/2) sve u k.o. Vukovar (Vukovar, Josipa Jurja Strossmayera), a koje se priključuje na prometnu površinu preko kolnog prolaza na k.č. br. 1804/1 k.o. Vukovar.
Javni poziv UP/I-350-05/19-01/0002 2196/01-2-20-005 13.10.2020 26.10.2020 5f85987ad9df0-Javni_poziv.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: Revitalizacija park šume Adica - Izgradnja šetnice uz rijeku Vuku, na obuhvatu dijela k.č. br. 1498, 1500, 1496 k.o. Vukovar, u Vukovaru. Javni poziv UP/I-350-05/19-01/03 2196/01-2-19-04 03.04.2019 15.04.2019 D:\web-privremeno\components\com_rsform\uploads5ca48c58f39f3-Javni poziv.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - nerazvrstana cesta ulica Čakovečka - Mirna, na k.č. 1531, 1562, 1582/10 i 2721 k.o. Borovo Naselje Javni poziv UP/I-361-03/18-01/015 2196/01-2-18-04-LJB 29.08.2018 11.09.2018 D:\web-privremeno\components\com_rsform\uploads5b86557d5ab7a-SKM_C25818082909160.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Ocjena o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna UPU Šire središte grada Odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna UPU Šire središte grada 351-03/18-01/8 2196/01-02-18-11 31.08.2018 30.09.2018 D:\web-privremeno\components\com_rsform\uploads5b8ccb09c280f-odluka- nije potrebno provesti SP. UPU Sire srediste grada.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vukovara Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUG-a Vukovara za ponovnu javnu raspravu 350-02/16-01/7 2196/01-2-18-154 18.09.2018 18.10.2018 D:\web-privremeno\components\com_rsform\uploads5baa0d2394d97--PPUGV_izvjesce_PJR.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje III. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara 350-02/16-01/8 2196/01-2-18-137 18.09.2018 18.10.2018 D:\web-privremeno\components\com_rsform\uploads5baa0d4d03e41--GUP_IZVJESCE_PJR.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija državne ceste DC57 u zoni Trga Matije Gupca ispred Osnovne škole Antuna Bauera u Vukovaru, 1. skupine, na budućoj novoformiranoj čestici k.č.br. 3701/2 k.o. Vukovar (nastaloj od dijela k.č.br. 3570, 7185, 3701 i 3708 k.o. Vukovar), na budućoj novoformiranoj čestici k.č.br. 3724 k.o. Vukovar (nastaloj od k.č.br. 3724, 3693/2 i dijela k.č.br. 3692), na budućoj novoformirakoj čestici k.č.br. 3701/3 (nastaloj od dijela k.č.br. 3701 i 3708 k.o. Vukovar), te na dijelu k.č.br. 7185/2 k.o. Vukovar. Javni poziv UP/I-361-03/18-01/023 2196/01-2-18-08-LJB 17.10.2018 29.10.2018 D:\web-privremeno\components\com_rsform\uploads5bc728be7802a-Javni poziv za uvid u spis.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Lokacijska dozvola za planirani zahvat u prostoru: - izgradnju kanalizacije od ulice bana Josipa Jelačića do Arheološkog parka Vučedol, infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) na k.č. br. 6680/1, 6680/2, 6595/4, 6680/4, 6595/2, 6976/1, 6977, 6978, 6979, 7052/1, 7054/4, 7054/1, 7052/3, 7052/2, 7051, 7054/3 k.o. Vukovar. Javni poziv UP/I-350-05/18-01/06 2196/01-2-18-04-DC 21.12.2018 03.01.2019 D:\web-privremeno\components\com_rsform\uploads5c1cacfb616af-4-javni poziv.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturene namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine - pristupna cesta u Županijskoj ulici u Vukovaru - faza I., na budućoj novoformiranoj čestici k.č.br. 1091/3 k.o. Vukovar (nastaloj od dijelova k.č.br 1091/1, 1092, 1094/1, 1095 i 1096/1 k.o. Vukovar), te na dijelu postojeće k.č.br. 7132 k.o. Vukovar Javni poziv za uvid u spis predmeta UP/I-361-03/18-01/031 2196/01-2-18-04-LJB 22.02.2019 05.03.2019 D:\web-privremeno\components\com_rsform\uploads5c6fc24851ad2-SKM_C25819022210250.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine - rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici Ive Tijardovića u Vukovaru, na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 4873 k.o. Vukovar (nastaloj spajanjem k.č.br. 4873 i 4483/1 k.o. Vukovar), te na dijelu k.č.br. 7137 i 4482 k.o. Vukovar. Javni poziv za uvid u spis predmeta UP/I-361-03/18-01/046 2196/01-2-19-04 08.03.2019 19.03.2019 D:\web-privremeno\components\com_rsform\uploads5c8265a633450-Javni poziv.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za Revitalizaciju Park šume Adica – izgradnja adrenalinskog parka na novoformiranoj k.č. br. 3072/2 (nastaje od k.č. br. 3072), k.č. br. 1498/1, k.č. br. 1500/1 k.o. Vukovar Javni poziv UP/I-361-03/19-01/033 2196/01-2-19-05 17.09.2019 30.09.2019 5d811805bd156-Javni_poziv.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava, 1. skupine, Uređenje rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara od ušća u Dunav do Bobotskog kanala (0+000 do 3+640 rkm)
na dijelovima katastarskih čestica br. 1836/3, 7075/24, 2173, 2174, 1712/4, 1804/2, 1804/3, 1814/2, 1816/1, 1817/2, 1836/2, 1836/4, 2172/2, 2181/3, 7075/13, 7075/14, 7075/15, 7152/2, 7156/4, 1481, 7075/23, 1418/3, 1418/4, 7202, 1419, 1501, 7155, 1705/1, 1705/10, 1705/11, 1705/7, 7096/1 i 1816/3 sve u k.o. Vukovar, u Vukovaru.
Javni poziv UP/I-361-03/19-01/11 2196/01-2-19-04 15.04.2019 26.04.2019 D:\web-privremeno\components\com_rsform\uploads5cb436366bba2-Javni poziv.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine - Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC519 (Ulica dvanaest redarstvenika) i Ulice Blage Zadre u Vukovaru u kružni tok Javni poziv za uvid u spis predmeta UP/I-350-05/19-01/01 2196/01-2-19-05-DC 18.04.2019 29.04.2019 D:\web-privremeno\components\com_rsform\uploads5cb8355057b33-javni poziv.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za rekonstrukciju - dogradnju prometnih površina u naselju Olajnica na novoformiranoj k.č. br. 1705/15 k.o. Vukovar, koja nastaje parcelacijom k.č. br. 1705/10 k.o. Vukovar Javni poziv UP/I-361-03/19-01/21 2196/01-2-19-03 12.06.2019 24.06.2019 D:\web-privremeno\components\com_rsform\uploads5d00eaf59092b-Javni poziv.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine - Sustav odvodnje i odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Sotin - građenje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Sotin, na k.č br. 1460/23, 1460/22, 1460/16 k.o. Sotin (Sotin)
Javni poziv UP/I-361-03/19-01/35 2196/01-2-19-03 13.06.2019 24.06.2019 D:\web-privremeno\components\com_rsform\uploads5d022c94588b7-Javni poziv.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Proširenje Novog groblja" (DPU-1) Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Proširenje Novog groblja" (DPU-1) 350-02/18-01/1 2196/01-2-19-48 17.06.2019 17.07.2019 D:\web-privremeno\components\com_rsform\uploads5d077240f1227-Tekst javne rasprave ID DPU PROŠIRENJE NOVOG GROBLJA.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Zoran Bogdan, Kriva bara 8, Vukovar, Građevinska dozvola za građenje obiteljske kuće na k.č.br. 312 k.o. Vukovar Javni poziv za uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/025 2196/01-2-19-06-LJB 18.06.2019 28.06.2019 D:\web-privremeno\components\com_rsform\uploads5d09d26c571dc-Javni poziv za uvid.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za građenje Srednje ekonomske škole Vukovar i sportske dvorane, građevine javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova), 2. skupine, na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. br. 1705/10 k.o. Vukovar Javni poziv UP/I-361-03/19-01/30 2196/01-2-19-03 27.06.2019 08.07.2019 D:\web-privremeno\components\com_rsform\uploads5d14753f09829-Javni poziv.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Javni natječaj za prijam u službu u Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom na radna mjesta:
1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
2. VIŠI REFERENT ZA GRADSKU IMOVINU
KLASA: 112-01/19-01/11 URBROJ: 2196/01-2-19-1 12.07.2019 20.07.2019 D:\web-privremeno\components\com_rsform\uploads5d2d9cc6bff2a-Javni natjecaj za radna mjesta.pdf
Stranica 1 od 4