Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 23. studenog 2022. (srijeda), s početkom u 9.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća održane 24. listopada 2022.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

 D N E V N I  R E D

 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2021. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i I. Štrangarević)
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. za 2021. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i I. Krajnović)
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. za 2021. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Tišov)
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2021. godinu Hrvatskog radija Vukovar d.o.o.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i R. Rac)
 5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i A. Baier Jakovac)
 6. Prijedlozi i informacije

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog