GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/05
URBROJ: 2196/01-01-11-1
Vukovar, 18. ožujka 2009.

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam
1. sjednicu
GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA
za
28. ožujka 2011. (ponedjeljak) u 10,00 satiSjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

-    Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća održane 7. ožujka 2011.
-    Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D


1.   Donošenje Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Vukovara
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šašić)
2.   Donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vukovara
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šašić)
3.    Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za financije i Proračun
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
4.    Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
5.    Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za zaštitu ljudskih prava, etničkih i nacionalnih zajednica i manjina
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
6.    Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
7.    Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za popis birača
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
8.    Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za dodjelu koncesije
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
9.    Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu štete od elementarnih nepogoda
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
10.    Donošenje Rješenja o imenovanju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar 1
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
11.    Donošenje Rješenja o imenovanju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar 2
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
12.    Donošenje Rješenja o imenovanju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Gradske knjižnice Vukovar
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
13.    Donošenje Rješenja o imenovanju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Gradskog muzeja Vukovar
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
14.    Donošenje Rješenja o imenovanju predstavnika Grada u Skupštinama trgovačkih društava čiji je Grad vlasnik i osnivač
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
15.    Razmatranje izvješća o radu i financijskog izvješća JVP Vukovar za 2010.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Z. Jukić)
16.    Donošenje Odluke o donošenju UPU-a „Vučedol“ u Vukovaru
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Zoran Hebar)
17.    Donošenje:
a.    Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Vukovara
b.    Odluke o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Vukovara
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Ž. Pul)
18.    Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2010.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Čulig)
19.    Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2010.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Čulig)
20.    Donošenje:
a.    Analize sustava zaštite i spašavanja na području grada Vukovara u 2010.
b.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Vukovara u 2011.
c.    Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju stožera zaštite i spašavanja grada Vukovara
d.    Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju zapovjedništva civilne zaštite grada Vukovara
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šekuljica)
21.    Donošenje Odluke o obustavi postupka prodaje kč br. 5395 ko Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Njegić)
22.    Donošenje Odluke o članstvu Grada Vukovara u Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i gradonačelnik)
23.    Donošenje:
a.    Odluke o uspostavljenju suradnje Grada Vukovara sa Gradovima Sinj, Trogir i Šibenik
b.    Odluke o uspostavljenju suradnje Grada Vukovara sa Gradovima Sarajevo u Republici Bosni i Hercegovini i Bač u Republici Srbiji
(Izvjestitelji: G. Bošnak i gradonačelnik)
24.    Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2010.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i gradonačelnik)
25.    Donošenje Odluke po prijedlogu za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Vukovar 2
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
26.    Donošenje Odluke po prijedlogu za imenovanje ravnateljice Gradskog muzeja Vukovar
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
27.    Pitanja, prijedlozi - raznoPredsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Džanak