Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam

23. sjednicu
Gradskog vijeća Grada Vukovara,
za
5. veljače 2013. (utorak) u 10.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

- Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 22. sjednice, održane 17. prosinca 2012.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I R E D

1.    Donošenje Zaključka o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke Tomislava Džanka na dužnost predsjednika Gradskog vijeća rada Vukovara
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
2.   Izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Vukovara
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
3.    Donošenje Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Vukovara
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i gradonačelnik)
4.    Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šašić)
5.    Donošenje:
a.   Odluke o neprihvaćanju inicijative Katice Maričić i Dragana Trubarca
b.    Odluke o neprihvaćanju inicijative Ante Kuprešaka
c.    Odluke o neprihvaćanju inicijative Dragana Crnogorca
d.    Odluke o prihvaćanju inicijative Vupika d.d. Vukovar
e.    Odluke o prihvaćanju inicijative UO za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Ž. Pul)
6.    Donošenje:
a. Odluke o izmjeni i dopuni odluke o izradi II. Izmjena i dopuna PPUG-a Grada Vukovara
b. Odluke o izmjeni i dopuni odluke o izradi II. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Vukovara

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Ž. Pul)
7.    Donošenje:
a. Rješenja o razrješenju članova Odbora za dodjelu Javnih priznanja Grada Vukovara
b. Rješenja o imenovanju članova Odbora za dodjelu Javnih priznanja Grada Vukovara

(Izvjestitelj: P. Augustinov)
8.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju inicijative i pokretanje postupka osnivanja Osnovnoškolske ustanove „Nova škola“
(Izvjestitelj: G. Bošnjak i Ivana Milas)
9.    Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Džanak