Predstojnik Ureda držane uprave saziva 1. konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 27. lipnja 2013. (četvrtak), sa početkom u 10.00 sati.

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Izbor Mandatne komisije

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća

- Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća

- Svečana prisega članova Gradskog vijeća

3. Izbor Komisije za izbor i imenovanje

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća

Predstojnik ureda

Goran Bošnjak, dipl.iur.