Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva nastavak 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 30. rujna 2013. (ponedjeljak), sa početkom u 10.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Za nastavak sjednice predlaže se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2013.
(Izvjestitelj: gradonačelnik)
2. Usvajanje Izvješća o radu Dječjeg vrtića Vukovar 1 za pedagošku godinu 2012/13.
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Sabo)
3. Prijedlozi – razno

- Aktualni sat gradonačelnika

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Pinjuh, oec.