Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. lipnja 2015. (ponedjeljak), sa početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća, održane 29. svibnja 2015.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D


1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za 2015.
(Izvjestitelji: T. Šota i A. Džalto)
2. Donošenje Odluke o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.
(Izvjestitelji: T. Šota i G. Martinović)
3. Donošenje Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.
(Izvjestitelji: T. Šota i G. Martinović)
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
6. Donošenje Odluke o oslobađanju Vupika d.d. Vukovar plaćanja komunalnog doprinosa
(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
7. Donošenje Odluke o promjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
(Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šašić)
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zelena terasa d.o.o. Vukovar za korištenje imena Grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šašić)
9. Donošenje Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara za 2015.
(Izvjestitelji: K. Raguž i M. Grubišić)
10. Informacije, razno

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.