Na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 17. listopada 2014., izglasano je i usvojeno 15 akata i to:


1. Odluka o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Vukovar za 2013.
2. Odluka o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. Vukovar za 2013.
3. Odluka o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar za 2013.
4. Odluka o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o. Vukovar za 2013.
5. Odluka o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća trgovačkog društva Razvojna agencija Vukovar d.o.o. Vukovar za 2013.
6. Odluka o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Hrvatski radio Vukovar d.o.o. Vukovar za 2013.
7. Odluka o usvajanju izvješća o radu za pedagošku godinu 2013/14. DV Vukovar 1
8. Odluka o usvajanju izvješća o radu za pedagošku godinu 2013/14. DV Vukovar 2
9. Odluka o ustrojstvu Upravnih tijela Grada Vukovara
10. Rješenje o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara
11. Odluka o prihvaćanju inicijative UO za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara za izmjenu i dopunu Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara
12. Odluka o dopuni Odluke o izradi II. izmjene GUP-a grada Vukovara
13. Odluka o prodaji nekretnine oznake k.č.br. 508/1
14. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Vukovara
15. Odluka o stipendiranju studenata

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.