JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU INTERVENCIJSKOG PLANA GRADA VUKOVARA
KK.08.2.1.03

 

Upravljačko tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Posredničko tijelo razine 2:                         
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Prijavitelj: Grad Vukovar

Partner:

Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

Cilj projekta: Kroz nova zapošljavanja u Gradu Vukovaru (5 osoba), provedbu edukacija, nabavu hardvera i softvera za realizaciju aktivnosti te izradu Strategije razvoja gospodarstva grada Vukovara ostvariti će se svrha projekta, što je učinkovita provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara
Razdoblje provedbe projekta: projekt još nije u provedbi