Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 4. studenoga 2013. (ponedjeljak), sa početkom u 10.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 1. sjednice, održane 27. i 30. rujna 2013.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Zaključka o mirovanju mandata vijećnice Marijane Balić i verifikaciji mandata zamjenice vijećnice Mirjane Semenić Rutko
(Izvjestitelj: I. Penava)
2. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara
(Izvjestitelj: N. Mažar)
3. Donošenje Rješenja o imenovanju članova natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja Javne ustanove Hrvatski dom Vukovar
(Izvjestitelj: N. Mažar)
4. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za branitelje
(Izvjestitelji: K. Raguž i I. Gavrić)
5. Donošenje Zaključka o upućivanju dopisa Vladi RH i nadležnim ministarstvima sa zahtjevom za žurno provođenje Zakona o prebivalištu u Gradu Vukovaru
(Izvjestitelji: K. Raguž i P. Karaula)
6. Donošenje Odluke o prodaji kč. br. 1226/3 ko Bršadin
(Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić)
7. Donošenje:
a. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara po prijedlogu 1/3 vijećnika (HDZ i HSP AS)
(Izvjestitelji: K. Raguž i N. Mažar )

b. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara po prijedlogu gradonačelnika
(Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šašić)

c. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara po prijedlogu Kluba vijećnika SDSS-a
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Drakulić)
8. Prijedlozi - razno

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Pinjuh, oec.