Klasa: 550-01/09-01/01
Urbroj: 2196/01-02-10-7                    
Vukovar, 19. travnja 2010.

 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam

1. Sjednicu
Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru
za
28. travnja 2010. (srijeda) u 10,00 sati


Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED


1.    Uvod, pozdrav, predstavljanje sudionika i predstavljanje partnerskog projekta Centra za mir Osijek, Grada Vukovara i policije za razvoj Vijeća za prevenciju
2.    Usvajanje prijedloga načina rada Vijeća i uloge članova Vijeća
3.    Formiranje operativnog tima za realizaciju
4.    Definiranje prioritetnih problema / područja na kojima će se raditi tijekom ove godine
5.    Donošenje odluke o projektu Grada Vukovara i UNDP-a "Fitnes na otvorenom"
6.    Razno

U privitku Vam šaljemo projektni prijedlog i upitnik za koji molimo da ga ispunite i donesete na Sjednicu.


Gradonačelnik

Željko Sabo, teolog