Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru

djeluje pri gradskoj upravi kao koordinacijsko tijelo koje okuplja predstavnike/ce različitih institucija, organizacija civilnog društva i građana/ki koji suradnički rade na ciljevima razvoja prevencije kriminaliteta i poboljšanja kvalitete života na području Grada Vukovara te na većoj sigurnosti građana i građanki, materijalnih dobara i zajednice u cjelini.

Vijeće kroz svoj rad jača suradnju javnog i civilnog sektora u prevenciji nasilja, ovisnosti i drugih problema/izazova zajednice koji se tiču mira i sigurnosti.

 

Aktivnosti Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru

ü  Istražuje probleme i potrebe zajednice

Šarolik sastav Vijeća i dijalog okupljenih stručnjaka/kinja, omogućuje stvaranje jasnije slike o zajednici i njezinim konkretnim problemima/izazovima. Istraživanje problema i potreba prvi je korak u radu Vijeća. Podaci se prikupljaju izravno od građana/ki ili istraživanjem statističkih podataka kako bi Vijeće radilo na stvarnim problemima/izazovima zajednice. Građane/ke i marginalizirane skupine moguće je dodatno propitati pomoću anketa ili intervjua koje provode animirani volonteri/ke.

ü  Predlaže ad-hoc aktivnosti prevencije

Neki od problema zajednice mogu biti urgentni i treba ih što žurnije rješavati. Vijeće ima mogućnosti na takve potrebe reagirati na redovnim ili izvanrednim sastancima uz donošenje prijedloga aktivnosti kojima će se odgovarati na nastali problem.

ü  Izrađuje plan prevencije za duže razdoblje (1-2 godine)

Kako bi se osigurao kontinuitet rada i kvalitetan odgovor na potrebe u zajednici,  Vijeće određuje prioritete rada i okuplja relevantne dionike za rješavanje određenog problema te predlaže preventivne aktivnosti za postizanje željenog učinka. Plan prevencije donosi se konsenzusom svih uključenih, a sadržajno obuhvaća analizu problema, ciljeve i očekivane rezultate, konkretne aktivnosti, vremenski rok i odgovorne osobe za provedbu.

ü  Formira stručne skupine

Na osnovu definiranih problema od strane Vijeća za prevenciju, Vijeće okuplja stručne i kompetentne osobe  koje zajednički promišljaju i izrađuju preporuke za odgovaranje na konkretne probleme. Stručne skupine sudjeluju u provedbi predloženih mjera i aktivnosti.

ü  Predlaže izmjene/dopune javnih politika i propisa

Vijeće u svom radu može ukazati na potrebu pažljivije provedbe i/ili promjene određenih javnih politika i propisa, posebno onih koje se odnose na lokalnu zajednicu (npr. Odluka o komunalnom redu).

ü  Informira i angažira građane/ke i skupine građana/ki u aktivnostima prevencije

Najvažniji dio rada Vijeća odnosi se na kontinuirano promoviranje Plana prevencije i umrežavanje građana/ki i institucija na zajednički rad u provedbi Plana prevencije. Vijeće osobno potiče marginalizirane skupine i one na koje se problem direktno odnosi na aktivno sudjelovanje. Vijeće osigurava medijsku podršku u provedbi aktivnosti.

ü  Redoviti sastanci Vijeća

Kako bi se osigurao kontinuitet rada Vijeće za prevenciju sastaje se najmanje tri (3) puta godišnje i po potrebi. Vijećem predsjedava gradonačelnik/ca ili njegov/a zamjenik/ca. Sjednice Vijeća prilike su za nove prijedloge poboljšanja i učinkovitosti rada i suradnje.

 

Centar za mir planer VUKOVAR.pdf

flyer vijeca- vukovar.pdf

LOgo Vukovar radni 2 - novi.pdf