KLASA: 550-01/12-01/02
URBROJ: 2196/01-02-12-11

Vukovar, 24. prosinca 2012.

 

Z A P I S N I K

sa osme sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 21. prosinca 2012. u Gradskoj vijećnici s početkom u 11,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

1. Uvod, pozdrav
2. Predstavljanje novog načelnika Policijske postaje Vukovar
3. Stanje sigurnosti i aktualna događanja
4. Kampanja „Čuvajmo naše"
5. Razno

U radu osme sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara početkom rujna 2010. godine:

1. ŽELJKO SABO, teolog, gradonačelnik Grada Vukovara, predsjednik
2. ŽELJKO ŠIMUNDIĆ, dipl.iur., načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
3. SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član
4. RUŽICA TULIĆ, dipl. iur. Voditeljica Odsjeka za rad, zdravstvo i socijalnu skrb u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica
5. JASNA KOLAR, dipl. oec. pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, članica
6. VIKTORIJA BRAJKOVIĆ, nazočna u ime ANA HIRJOVATI, dipl. iur., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, članica
7. MARIJAN KUPREŠAK, dipl.oec., predstojnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar, član

Odsutni:

1. IVICA ADŽIĆ, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član
2. dr. NIKOLA DROBNJAK, Opća bolnica Vinkovci, član
3. dr. VESNA BOSANAC, ravnateljica Opće bolnice Vukovar, članica
4. ANTE LOHINSKI, dipl. oec. ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, član
5. JUGOSLAV HOLIK, nazočan u ime IVANA MARIJANOVIĆA, dipl. oec. tajnika Županijske komore u Vukovaru, ovlašteni član

Ostali prisutni:

1. Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika
2. Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama
3. Damir Golub, Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar
4. Selena Nujić, Gimnazija Vukovar
5. Marina Bukal,Policijska uprava Vukovarsko-srijemska
6. Goran Rihelj, Agencija Pozitiva
7. Milica Marić, OŠ Siniše Glavaševića
8. Martina Pavković, OŠ Siniše Glavaševića
9. Nebojša Uglik, Mirovna grupa mladih Dunav „YPGD"
10. Karolina Šoš Živanović, Proni Centar za socijalno podučavanje
11. Dijana Antunović Lazić, Europski dom Vukovar

Gradonačelnik Željko Sabo otvorio je sjednicu i pozdravio prisutne članove i članice Vijeća i goste te upoznao prisutne s dnevnim redom Sjednice. Dnevni red usvojen je jednoglasno.

Gradonačelnik Željko Sabo uručio je Zahvalnicu bivšem načelniku Policijske postaje Vukovar za izniman doprinos u razvoju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru.

Načelnik policijske postaje Miro Bradić upoznao govorio je o stanju sigurnosti u i aktualnim događanjima u gradu Vukovaru (prezentacija Policijske postaje Vukovar s relevantnim podacima priložena je uz ovaj zapisnik kao njegov sastavni dio).

Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama prezentirao je rezultate i aktivnosti kampanje „Čuvajmo naše". Trenutačno se u gradu provodi završetak kampanje kroz podjelu letaka i plakata po osnovnim i srednjim školama.

Načelnik policijske postaje Miro Bradić – zatvara Sjednicu.

Zapisnik vodio
Siniša Mitrović,
viši referent za razvoj civilnog društva,
rad s mladima i nacionalnim manjinama

Predsjednik Vijeća za prevenciju
Željko Sabo,
gradonačelnik Grada Vukovara