Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 4. rujna 2018. (utorak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća, održane 6. srpnja 2018. i 13. sjednice Gradskog vijeća, održane 10. kolovoza 2018.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I   R E D

 

 1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2018.
  (Izvjestitelj: gradonačelnik)
 2. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2017.
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
 3. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
 4. Donošenje Odluke o odobravanju nacrta ugovora o koncesiji za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar mjere 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014. do 2020.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 8. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.

PRIJEDLOG GRADONAČELNIKA ZA DOPUNU DNEVNOG REDA...

GRADONAČELNIK

KLASA:021-05/18-01/12
URBROJ: 2196/01-02-18-2
Vukovar, 3. rujna 2018.


GRADSKO VIJEĆE GRADA VUKOVARA
- predsjedniku

 

Predmet: Prijedlog za dopunu dnevnog rada sjednice Gradskog vijeća
- dostavlja se

Poštovani
predlažem da se dnevni red 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, sazvane za 4. rujna 2018. godine dopuni sljedećim točkama:

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.