Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), sazivam konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara za

16. lipnja (srijeda) 2021. godine, s početkom u 10,00 sati

 

Sjednica će se održati u zgradi Gradske uprave Grada Vukovara, u vijećnici,

Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar

DNEVNI RED

  • - Otvaranje konstituirajuće sjednice i utvrđivanje kvoruma
  1. lzbor Mandatnog povjerenstva,
  2. lzvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća
  • - utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća,
  • - svečana prisega članova Gradskog vijeća,
  • - svečana prisega Gradonačelnika i zamjenika
  1. Izbor Odbora za izbor i imenovanja,
  2. lzbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

Pročelnica

Sanja Tokić, dipl.iur.

 

POZIV NA KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU