Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 21. srpnja 2021. (srijeda), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
-  Usvajanje skraćenog zapisnika s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća održane 16. lipnja 2021.
-  Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Donošenje Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: gradonačelnik i D. Vlajčić)
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2020. godini
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Kobašević)
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2020. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Kobašević)
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 6. Donošenje Odluke o usvajanu Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za 2020. godinu.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić)
 7. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2021. godini
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Kobašević)
 8. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vukovara za 2021. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Kobašević)
 9. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Vukovara za 2021. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić)
 10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara i nezavisnih vijećnika
  (Izvjestitelji: J. Jukić i B. Šašić)
 11. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća

Željko Sabo, teolog