Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. ožujka 2023. (srijeda), s početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća, održane 8. veljače 2023.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022.
  (Izvjestitelj: gradonačelnik)
 2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Gradskog muzeja Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Ana Filipović)
 3. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana/ova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Vukovar,
  (Izvjestitelji: I. Naletilić i Josip Paloš)
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o Planu i programu rada i Financijskom planu Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ za 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i I. Szabo)
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara za 2022.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Prepunić)
 6. Donošenje Odluke o promjeni naziva Sportske dvorane „Borovo naselje“
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Darko Dimić)
 7. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Josip Paloš)
 8. Prijedlozi i informacije

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog