Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam

15. sjednicu
GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA
za
23. travnja 2012. (ponedjeljak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 13. sjednice, održane 31. siječnja 2012. i 14. sjednice, održane 12. ožujka 2012.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Prezentacija novog idejnog projekta za izgradnju otvorenog kupališta u Borovu naselju i donošenje Odluke o izgradnji otvorenog kupališta
(Izvjestitelji: gradonačelnik i Idis Turato, dipl.ing.arh.)
2. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja - Županijska ulica (DPU-5)
(Izvjestitelji: G. Bošnjak, Ž. Pul i Aron Varga - ispred izrađivača plana)
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Džalto)
4. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o uređenju prometa na području grada Vukovara
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)
5. Donošenje Odluke o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Vukovara koji su predmet prodaje
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)
6. Donošenje Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Vukovara
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šašić)
7. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka za osnivanje Osnovne glazbene škole u Vukovaru
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Holoker-Radumilo)
8. a. Donošenje Plana civilne zaštite Grada Vukovara
    b. Donošenje Plana zaštite i spašavanja Grada Vukovara
    (Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šekuljica)