GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/03
URBROJ: 2196/01-01-12-1
Vukovar, 5. ožujka 2012.

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam

14. sjednicu
GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA
za

12. ožujka 2012. (ponedjeljak) u 10,00 sati
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

-    Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 13. sjednice, održane 31. siječnja 2012.
-    Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

1.    Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2011. Gradskog muzeja Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i R. Marić)
2.    Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2011. Gradske knjižnice Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i V. Surma Szabo)
3.    Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2011. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i I. Miličić)
4.    Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2011. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Z. Jukić)
5.    Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2011. Dječjeg vrtića Vukovar 1
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Sabo)
6.    Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2011. Dječjeg vrtića Vukovar 2
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i S. Lončar)
7.    Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar
(Izvjestitelji: P. Augustinov i D. Stanković)
8.    Donošenje Odluka o dodjeli Javnih priznanja Grada Vukovara u 2012.
(Izvjestitelj: D. Travarić)
9.    Donošenje Odluke o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Vukovara u 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šekuljica)
10.    Donošenje Odluke o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Vukovara u 2012.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šekuljica)
11.    Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)
12.    Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)
13.    Donošenje Odluke o auto-taxi prijevozu na području grada Vukovara
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)
14.    Donošenje Odluke o odobrenju za prodaju robe na malo izvan prodavaonica
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)
15.    Donošenje Odluke o mjestima i uvjetima trgovine na malo izvan prodavaonica
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)
16.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)
17.    Pitanja, prijedlozi - razno

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Džanak