Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam

24.(tematsku) sjednicu

GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA

za

26. veljače 2013. (utorak) u 12,00 sati

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prezentacija projekta ECO Tour Europa, Croatia i Vukovar

Izvjestitelji:

-Dragan Njegić pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, EU projekte i međunarodnu suradnju

-Petar Perkušić, Igor Rožić i Ivan Matijašević predstavnici trgovačkog društva ECO TOUR CROATIA d.d., Vukovar

Predsjednik Gradskog vijeća

Goran Bošnjak, dipl. pravnik