Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 20. ožujka 2013. (srijeda), sa početkom u 10.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

- Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 23. sjednice, održane 5. veljače 2013.

- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Prihvaćanje Izvješća Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika Srđana Šijakovića i verifikaciji mandata vijećnice Biljane Gaća

(Izvjestitelj: D. Travarić)

2. Donošenje Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad ZOIS-om sa Grada Vukovara na trgovačko društvo Vukovarska razvojna agencija

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Zagorščak)

3. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2012. Dječjeg vrtića Vukovar 1

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Sabo)

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2012. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i I. Miličić)

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2012. Gradske knjižnice Vukovar

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i V. Surma Szabo)

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2012. Gradskog muzeja Vukovar

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i R. Marić)

7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2012. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Z. Jukić)

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Vukovara za razdoblje od 2009. do 2012.

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Zoran Hebar – predstavnik izrađivača nacrta izvješća)

Napomena: tekst prijedloga Izvješća nalazi se na CD-u koji je dostavljen predsjednicima Klubova vijećnika

9. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šašić)

10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vukovara

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šašić)

11. Donošenje Odluka o dodjeli Javnih priznanja Grada Vukovara u 2013.

(Izvjestitelj: D. Travarić)

12. Donošenje Odluke o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Vukovara u 2013.

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šekuljica)

13. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vukovara u 2013.

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šekuljica)

14. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012.

(Izvjestitelj: gradonačelnik)

15. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o realizaciji Programa Savjeta mladih za 2012. i Financijskog plana za 2013.

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Siniša Đurić)

16. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o djelatnostima od lokalnog značaja koje se smatraju komunalnim djelatnostima

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)

17. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)

18. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)

19. Donošenje Odluke o popisu fizičkih i pravnih osoba koje su imale prijavljenu i utvrđenu štetu od elementarnih nepogoda u 2012. na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Njegić)

20. Donošenje Odluke o zaključenju nagodbe za rješavanje imovinsko pravnih odnosa

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)

21. Donošenje Odluke o prethodnoj suglasnosti na davanje nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara na upravljanje i korištenje Javnoj ustanovi „Memorijalni centar Vukovar"

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)

22. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća

Goran Bošnjak, dipl. pravnik