Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 23. travnja 2015. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D


1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Drakulić)
2. Donošenje Odluke o zaključenju sudske nagode o međusobnim pravima i obvezama između Grada Vukovara i trgovačkih društava Saubermacher Dienstleistungs AG, Austrija, i Strabag AG, Austrija
(Izvjestitelji: K. Raguž i I. Antolović)
3. Donošenje Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šašić)
4. Donošenje Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Vukovara i Grada Makarske
(Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šašić)
5. Donošenje Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Vukovara i Grada Knina
( Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šašić)
6. Donošenje Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Vukovara i Općine Škabrnja
(Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šašić)
7. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.