Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 30. ožujka 2015. (ponedjeljak), sa početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenih zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća, održane 25. veljače 2015. i skraćenog zapisnika sa 8. tematske sjednice, održane 5. ožujka 2015.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D


1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2014. Gradskog muzeja Vukovar
(Izvjestitelji: K. Raguž i R. Marić)
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2014. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
(Izvjestitelji: K. Raguž i I. Miličić)
3. Donošenje Odluka o dodjeli Javnih priznanja Grada Vukovara
(Izvjestitelj: P. Karaula)
Napomena: zainteresirani vijećnici mogu izvršiti uvid u prijedloge za dodjelu Javnih priznanja u UO za opće poslove i ured gradonačelnika, soba br. 21, kao i u Gradskoj vijećnici tijekom sjednice
4. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene o ugroženosti od požara i plana zaštite od požara
(Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šekuljica)
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada Vukovara hrvatskoj udruzi za selekciju i uzgoj sitnih životinja „Vukovar 1955"
(Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šašić)
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za doktore medicine – mrtvozornike
(Izvjestitelji: K. Raguž i A. Živanović)
7. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.
(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
8. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.
(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)

9. Prijedlozi i informacije

Gradonačelnik Grada Vukovara predlaže da se Dnevni red 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara dopuni slijedećom točkom:
Donošenje Odluke o ne prihvaćanju financijskog izvješća i izvješća o radu za 2014. Gradske knjižnice Vukovar.

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.