Održana je 15. sjednica Gradskoga vijeća Grada Vukovara, kojoj je prethodio aktualni sat na kojemu je jedanaest vijećnika postavilo pitanja zamjenicima gradonačelnika Grada Vukovara.

Vijećnica Jasmina Jukić (HKS) upitala je koliko je ostalo neiskorištenih sredstava u Proračunu Grada Vukovara za 2018. godinu namijenjenih za poticanje poduzetništva i poljoprivrede? Zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara Marijan Pavliček kazao je kako je za poticanje poduzetništva raspoloživo još oko 30.000 kuna, dok je za poticanje poljoprivrede u Proračunu Grada Vukovara raspoloživo još 200.000 kuna te je pozvao gospodarstvenike i poljoprivrednike da se prijave na Javni poziv koji je otvoren do iskorištenja sredstava.

Vijećnik Filip Sušac (HKS) u ime kluba vijećnika pitao je koja je trenutna situacija s preuzimanjem osnivačkih prava osnovnim školama s područja grada Vukovara,. Pročelnik Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Dražen Kobašević rekao je kako Grad Vukovar osnivačka prava nad osnovnim školama u Vukovaru preuzima s 1. siječnja 2019. godine se slijedom toga odvija kontinuirana komunikacija s Vukovarsko-srijemskom županijom,a trenutno je u izradi mreže škola – važan dokument za daljnji rad svih 7 škola na području Grada Vukovara, a također je izrađen i prijedlog Proračuna za 2019. godinu. U svoje osobno ime Sušac je upitao kada Grad planira raspisati natječaj za stipendiranje studenata te hoće li biti ikakvih promjena na tom polju. Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček kazao je kako će kao i do sada Grad Vukovar studentima dodjeljivati stipendija, a Javni poziv biti će raspisan kroz mjesec dana. Također, ove godine Grad Vukovar uvodi i stipendije za srednjoškolce, točnije njih 20 usmjerenih ka učenicima zanatskih obrtničkih zanimanja.

Vijećnika Gorana Bošnjaka (SDP) zanimalo je na koji način Grad Vukovar posluje s tvrtkom EOS Matrix koja se bavi profesionalnom naplatom potraživanja, s obzirom da ima zaposlenog službenika za navedeni posao. Pročelnica Upravnog odjela za financije i javnu nabavu Vlasta Šibalić rekla je kako je Grad Vukovar s navedenom tvrtkom sklopio Ugovor da tvrtka u ime Grada radi opomene. Iako Grad Vukovar ima službenika za prisilnu naplatu potraživanja, međutim opseg posla je prevelik te se zbog istoga ne stignu izvršavati tekući poslovi.

Vijećnica Biljana Gaća (SDP) upitala je može li Grad Vukovar sufinancirati odvoz otpada naših starijih sugrađana koji su samci. Zamjenik Pavliček rekao je kako je došlo do poskupljenja odvoza komunalnog otpada slijedom zakonskih regulativa te kako Grad Vukovar financijski ne može izvršiti zatraženo jer bi to značilo smanjenje izdvajanja za neke druge skupine u Proračunu Grada Vukovara, a sredstva su već alocirana iz mnogih područja na ona važnija.

Vijećnik Darko Buljan (SDP) kazao je kako je Policijskoj upravi Vukovarsko-srijemskoj uputio pitanje o broju prometnih nesreća na području Vukovarske gospodarske zone od vremena kada se promet na istu preusmjerio zbog radova na kanalizacijskoj mreži. S obzirom da je od 25.rujna do 14.listopada na navedenom mjestu bilo 7 prometnih nesreća, upitao je što Grad Vukovar po tom pitanju može učiniti. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig kazao je kako je prometna signalizacija propisana projektnom dokumentacijom i dozvolom tako da iste ne nedostaje, no kako se uvijek događa prometna nesreća na istom mjestu, radi se o tome da vozači smatraju kako su na glavnoj cesti vidjevši znak obilaska. Izvođači radova su postavili dodatnu bljeskalicu na sporno mjesto koja je odmah otuđena, a također kontaktirana je i policija kako bi na navedeno križanje u Vukovarskoj gospodarskoj zoni postavljala patrolu koja učestalo kontrolira promet.

Vijećnica Vesna Vujić (SDSS) upitala je zašto se redovito ne ažuriraju pojedini podaci na web stranicama Grada Vukovara? Zamjenica gradonačelnika Ivana Mujkić odgovorila je kako se podaci ažuriraju na temelju dostave podataka od strane pravnih osoba koje imaju izmjene i vijest žele objaviti na službenim stranicama Grada Vukovara te pozvala sve da ih redovito obavještavaju o događanjima i eventualnim izmjenama.

Vijećnika Srđana Kolara (SDSS) zanimalo je hoće li biti novih zapošljavanja u PPD-u s obzirom da je u Vukovarskoj gospodarskoj zoni završena njihova nova centralna zgrada. Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček rekao je kako su iz PPD-a potvrdili da će biti novih upošljavanja te da su nedavno uposlili 5 ljudi u energani za toplinsku energiju, ali i da su iskazali interes za još dvije čestice u Vukovarskoj gospodarskoj zoni jer planiraju otvoriti još jednu tvrtku, što će zasigurno dovesti do dodatnih zapošljavanja. Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Marijana Grubišić dodala je kako gospodarstvenici imaju veliki interes da zapošljavaju osobe s područja grada Vukovara s obzirom da zato dobivaju određene povlastice koje im zakon daje, a koje će biti još veće usvajanjem novog Zakona o Vukovaru.

Vijećnik Borislav Nikolić (DSS) izrazio je nezadovoljstvo velikog broja građana povećanjem naknade za odvoz komunalnog otpada te upitao je li to bilo potrebno zbog povećanja stvarnih troškova ili samo povećanja dobiti tvrtke Komunalac. Direktor Komunalca Igor Štrangarević rekao je kako suosjeća sa sugrađanima zbog povećanja račun Rekao je i kako se slaže da je cijena paušala prevelika, ali da je tu grešku napravila država jer je sve troškove koji ulaze u cijenu prikupljanja otpada uračunala u paušal koji su po zakonu dužni obračunati svim građanima tj. vlasnicima nekretnina bez obzira koliko osoba živi u navedenoj nekretnini.

Vijećnika Predraga Mišića (HKS) zanimalo je kako napreduje projekt obnove Osnovne škole Nikole Andrića. Zamjenik Pavliček kazao je kako se očekuje raspisivanje natječaja za javnu nabavu, odabir najpovoljnijeg izvođača i početak radova koji bi trebali biti završeni u roku od godine dana.

Vijećnica Mirjana Semenić Rutko (BM-365) postavila je pitanje u ime majke osnovnoškolca vezano uz projekt „Užina za sve" rekavši kako pravo na besplatan obrok uz socijalne kategorije imaju i pripadnici nacionalnih manjina što je, kako nadovi, još jedan način podjele građana Vukovara. Zamjenica gradonačelnika Ivana Mujkić rekla je da će provjeriti o čemu je riječ jer nisu upoznati s detaljima projekta s obzirom da se radi o projektu resornog ministarstva, a ingerenciju nad osnovnim školama još uvijek ima županija.

Vijećnik Pavao Josić (Živi zid) pitao je kada će mu sukladno presudi Visokog upravnog suda tvrtka Komunalac d.o.o. dostaviti tražene ugovore. Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček odgovorio mu je kako vjeruje da će dokumente dobiti u zakonskom roku i da neće biti zakinut za informaciju.
Direktor navedene tvrtke Igor Štrangarević kontatirao je kako je odgovor vijećniku Josiću poslan, a kako je povratnicu potpisao te je ista poslana povjereniku za informiranje na državnoj razini da je dokument preuzet pa mu predstoji ispuniti obvezu i doći na uvid ugovora koje već ionako nezakonito posjeduje.

Uslijedilo je osamnaest točaka dnevnog reda:
1. Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2018.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2018.
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar I za 2019. godinu i projekcije Plana za 2020. i 2021. godinu
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar II za 2019. godinu i projekcije Plana za 2020. i 2021. godinu
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana i programa rada i Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Vukovar za 2019.
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana i programa rada i Financijskog plana Gradske knjižnice Vukovar za 2019.
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana i programa rada i Financijskog plana Gradskog muzeja Vukovar za 2019.
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana i programa rada i Financijskog plana Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar za 2019.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana i programa rada i Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar" za 2019.
9. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019.
10. Donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti, kulture i turizma Grada Vukovara za 2019.
11. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019.
12. Donošenje Programa utroška sredstva šumskog doprinosa za 2019.
13. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2019.
14. Donošenje Programa gradnje komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2019.
15. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.
16. Donošenje:
a) Proračuna Grada Vukovara za 2019.
b) Odluke o izvršavanju Proračuna za 2019.
17. Donošenje Odluke o sklapanju Povelje o suradnji i prijateljstvu Grada Vukovara i Grada Karlovca

Sve točke dnevnoga reda usvojene su većinom glasova vijećnika.