Održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojemu je 14 vijećnika postavilo pitanje gradonačelnika Ivanu Penavi.

Vijećnik Nikola Mažar (HDZ) dotaknuo se problematike potpornih zidova koja muči naše sugrađane koji žive na kritičnim područjima oko starog katoličkog groblja te je upitao poduzima li se nešto po pitanju navedenoga te hoće li se Grad obratiti Fondu za obnovu i razvoj grada Vukovara za sufinanciranje tog projekta.

Gradonačelnik Penava rekao je kako je taj problem dugovječan te kako je prije otprilike 7 godina dokumentacija za izgradnju potpornih zidova iznosila 5 milijuna kuna, a sama izgradnja oko 300 milijuna kuna te je zaključio kako je to iznos koji je daleko izvan dosega proračuna Grada Vukovara i FORGV-a. Penava je dodao kako se pokušalo iznači rješenja preko norveških financijskih mehanizama, no na žalost nema pomaka. I dalje se traže izvori financiranja, no oni na razini RH, kao ni EU ne postoje.

Drugo pitanje u ime kluba vijećnika Mažar je postavio vezano za ustrojstvo upravnih tijela Grada Vukovara, konkretno Ureda gradonačelnika koji je ukinut te je upitao ima li koji drugi grad osim našega takvo ustrojstvo. Penava je odgovorio kako je u nadležnosti gradonačelnika da organizira rad gradske uprave onako kako misli da je to najfunkcionalnije što i čini, a potvrda dobrog djelovanja je svakako priznanje kako je upravo Vukovar aktualni najbolji grad u kategoriji velikih gradova.

Vijećnica Jasmina Jukić (HS) rekla je kako od stanovnika Mitnice dolazi inicijativa za postavljanje zaštitne ograde oko novog dječjeg igrališta te upitala hoće li se po tom pitanju postupiti. Gradonačelnik Penava rekao je kako će se pristupiti realizaciji kako ne bi bila ugrožena sigurnost djece koja borave na spomenutom igralištu.

Vijećnik Dejan Drakulić (SDSS)  rekao je kako se iza ŠRC Lijeva bara nalazi veliki neuređeni prostor pun trave, šipražja u kojem obitavaju neke od životinjskih vrsta te upitao ima li se u planu prenamjena i uređenje toga prostora. Gradonačelnik Ivan Penava rekao je kako se taj dio s razlogom naziva bara i proteže se sve do Dudika. Iako postoje planovi za retenciju na tom području, nije realno očekivati da se potpuno uništi vegetacija toga područja.

Vijećnik Radivoj Đurić (DP) rekao je kako gradu Vukovaru nedostaje deficitarnih zanimanja, a Vodovod grada Vukovara je pokrenuo hvalevrijedan projekt za motivaciju mladih da se bave zanatskim zanimanjima te je upitao ima li zainteresiranih.

Gradonačelnik Penava je pohvalio inicijativu gradske tvrtke Vodovod grada Vukovara, dok je direktor Dario Tišov pojasnio kako je riječ o projektu „Budi majstor u Vodovodu“, kojim se osposobljavaju mladi ljudi kako bi stekli zanat te tako ostali raditi i živjeti u svome gradu. Kroz stručnu praksu i stipendiranje najboljih učenika Vodovod grada Vukovara će rasteretiti budžete roditelja za školovanje, a one ponajbolje nakon završetka školovanja i zaposliti. Za sada ima interesa za projekt, a cilj je omogućiti svim zainteresiranim učenicima da se u njega uključe.

Vijećnica Majda Jakša (HDZ) rekla je kako je u medijima pročitala kako cijevi koje su postavljene u okviru Projekta Vukovar ne podliježu EU standardima te da će 800 priključaka morati biti ponovno izvedeno što je dodatni trošak od oko 300 000 eura. Upitala je tko je odgovoran te tko će snositi troškove. Gradonačelnik Penava je rekao kako je navedenu informaciju u medije plasirao portal koji je do sada o Vukovaru te o njemu osobno iznio niz neistina.  Ustvari je riječ o tome kako atesti koji su izdani za te cijevi ne odgovaraju kvaliteti tih istih cijevi što se otkrilo analizama, a za koje nije znao niti izvođač radova. Direktor Vodovoda grada Vukovara Dario Tišov pojasnio je kako građani Vukovara s tom situacijom neće imati problema te kako se ona odnosi na područje Općine Borovo. Priključci su za građane u potpunosti besplatni, a troškove ugradnje novih cijevi će snositi izvođač koji je dostavio dokumentaciju u kojoj je navedena tražena kvaliteta cijevi, no kasnije se ustanovilo da ona ipak nije takva, a to nije znao niti izvođač radova, koji se obvezao zamijeniti 800 cijevi na području Općine Borovo do kraja kolovoza.

Vijećnik Sava Manojlović (DP) pitao je planira li Grad i dalje nastaviti osiguravati materijal za osnovnoškolce. Pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelje Darko Dimić rekao je kako će Grad Vukovar isto nastaviti provoditi, ali i da sustavno povećava sredstva za obrazovanje što će u konačnici u Vukovaru osigurati još kvalitetnije školovanje.

Vijećnik Zoran Rokvić (SDSS ) pitao je postoji li mogućnost postavljanja slavine na gradskoj površini kako bi se ljudi tijekom vrućina mogli osvježiti na što je gradonačelnik rekao kako na nekoliko mjesta takve slavine već postoje, no ukoliko postoji konkretan prijedlog lokacija na kojoj je potrebno ugraditi slavinu, to će se i izvesti.

Vijećnik Vedran Vuletas (HS) upitao je što je s trajektom Golubica kojega je Grad Vukovar stavio na prodaju. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac rekao je kako navedeni trajekt već dugi niz godina nema svrhu stoga je stavljen na raspolaganje putem Javnog poziva te je prodan za 73.500 eura tvrtki iz Zagreba, a Grad Vukovar će ta sredstva, kao i 20.000 eura koje je godišnje morao ulagati u održavanje trajekta prenamijeniti u druge, korisnije svrhe.

Drugo pitanje u ime Kluba vijećnika HS-a Vuleta je postavio u vezi podignute naknade za novorođenčad. Konkretno ga je zanimalo koliko je bilo korisnika i koliko je sredstava u tu namjenu utrošeno. Pročelnik Upravnog dojela za društven djelatnosti Josip Paloš rekao je kako je 2022. godine zaprimljeno 168 zahtjeva te je utrošeno 1.369.000 kn.

Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Krešimir Raguž (HDZ) rekao je kako prvi puta u Vukovaru imamo situaciju kada je nakon upisa u vrtiće ostao veliki broj neupisane djece te je upitao što se po tom pitanju poduzima. Gradonačelnik  Vukovara Ivan Penava se složio s konstatacijom da se takva situacija u Vukovaru prvi puta pojavljuje te izrazio zadovoljstvo povećanjem broja djece. Dodao je kako sva priznanja koja stižu u Vukovar -  najbolji vrtić, najljepši vrtić, najbolji grad u RH za mlade pokazuju da idemo uzlaznom putanjom. Navedena problematika se rješava pronalaženjem alternativnih prostora za dvije nove skupine, proširenjem dječjih vrtića na Mitnici i Sajmištu ali i apliciranjem na EU fondove za izgradnju novog vrtića u centru grada. Pročelnik Darko Dimić rekao je kako se radi na proširenju kapaciteta, alternativni prostori za nove grupe trebali bi biti u Društvu naša djeca te Interkulturnoj školi. Zaključio je da će sva djeca čija su oba roditelja zaposlena biti primljena u vrtić, a s obzirom da u vrtiću u prigradskom naselju Sotin ima mjesta, kao krajnja opcija roditeljima će se ponuditi i mogućnost upisa djece u taj vrtić.

Vijećnik Stjepan Mađarac (HDZ) upitao je koji je razlog neredovnog održavanja javnih površina urbanog područja grada.  Gradonačelnik Penava je rekao kako nema organizacijskih propusta u rješavanju te problematike nego je riječ o  rekordnoj razini padalina koja pogoduje rastu vegetacije, a s obzirom na krucijalni problem nedostatka radne snage, fizički nije moguće izvesti sva održavanja u željenom roku. Direktor tvrtke Komunalac Bruno Marić rekao je kako je povećan broj djelatnika u zelenilu, nabavljena je nova oprema, uvedene radne subote, no riječ je o nepovoljnim vremenskim uvjetima i nedostatku adekvatne radne snage na području cijeloga grada.

Vijećnik Igor Naletilić (DP) upitao je je li Grad Vukovar zatražio pomoć od Vlade Republike Hrvatske u financiranju tretiranja komaraca, s obzirom da je Grad Osijek tu pomoć dobio.

Penava je istaknuo kako je financijska pomoć od Vlade RH zatražena, no sredstva nisu odobrena, stoga je Grad Vukovar sam značajno podignuo sredstva za ovu namjenu unutar zakonskih okvira, a ukoliko to ne bude dovoljno, radit će se rebalans proračuna te pokrenuti nova javna nabava. Također je istaknuo kako će se još jedan aviotretman odraditi ovoga četvrtka.

Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća David Vlajčić (DP) zatražio je detalje o Javnom pozivu za bespovratne potpore poduzetnicima koji je objavljen na službenoj stranici Grada Vukovara. Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Kristin Bilić rekla je kako Javni poziv sadrži 5 mjera. Bespovratne potpore dodjeljuju se za sufinanciranje troškova nastalih u 2023. (od 1. siječnja). Minimalni iznos bespovratne potpore koji se po pojedinom zahtjevu može dodijeliti je 300,00 eura. Maksimalni iznos bespovratne potpore koji se po pojedinom zahtjevu može dodijeliti je 6.000,00 eura.
Sredstva za provedbu Javnog poziva osigurana su u proračunu Grada Vukovara u ukupnom iznosu od 265.445,62 eura. Novo je da će ove godine biti otvoren još jedan Javni poziv i to za granu gospodarstva koja se odnosi na turizam, odnosno pružanje smještajnih kapaciteta, a plan je poziv raspisati u rujnu.

U ime Kluba vijećnika DP-a Vlajčić je upitao mogu li se svi nadstandardi predškolskog odgoja održati i u narednim godinama. Pročelnik resornog odjela Darko Dimić odgovorio je kako je primiti nagradu lijepo, no to nosi odgovornost da se u tom smjeru mora nastaviti dalje te zadržati standarde koje smo postavili. Nagrade su rezultat rada i ulaganja u predškolsko obrazovanje, sinergije ravnatelja ustanova, odgojitelja, djece, roditelja i gradske uprave.

Vijećnik Stjepan Mađrević (HDZ) zatražio je pisani odgovor o provedenim inspekcijskim nadzorima u Gradskoj knjižnici Vukovar što će mu se dostaviti do propisanoga roka.

Vijećnik Domagoj Bilić (DP)  podsjetio je kako je 15. travnja održan mirni prosvjed građanske inicijative za izgradnju vukovarske obilaznice, no kako se još uvijek s državne razine ta problematika ne rješava, uputio je inicijativu za održavanje tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara na tu temu, što je gradonačelnik podržao.

 

Uslijedile su točke dnevnog reda koje su usvojene većinom glasova prisutnih vijećnika:

 • Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene Statuta Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“
 • Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.
 • Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.
 • Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2022.
 • Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.
 • Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2022.
 • Donošenje Odluke  prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2022.
 • Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.
 • Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u turizmu na području Grada Vukovara za 2023.
 • Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2023.
 • Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.
 • Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.
 • Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2023.
 • Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture Grada Vukovara u 2023.
 • Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba iz područja obrazovanja Grada Vukovara u 2023.
 • Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja branitelja i stradalnika na području grada Vukovara u 2023.
 • Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023.
 • Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vukovara za 2023.
 • Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Vukovara i Općine Skenderaj (Republika Kosovo)
 • Donošenje Odluke o izvanrednoj mjeri osiguranja obavljanja javne usluge prijevoza putnika na području grada Vukovar

Zvučni zapis 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara moguće je dobiti na upit službenici za informiranje na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a nakon dostave popunjenog Zahtjeva koji možete pronaći pod kategorijom „Obrasci“ na službenoj stranici Grada Vukovara.