Predstojnica Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji Kata Tomljenović sazvala je konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća grada Vukovara za 7. ožujka 2011. godine u 11 sati.

Dnevni red:
-    Utvrđivanje kvoruma
1.    Izbor Mandatne komisije
2.    Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća
-    utvrđivnaje najstarijeg člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom
-    svečana prisega članova Gradskog vijeća
3.    Izbor Komisije za izbor i imenovanja
4.    Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
5.    Izbor Komisije za Statut i Poslovnik