1. sjednica Gradskog vijeća održana je 28. ožujka 2011. u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar na kojoj su doneseni sljedeći akti:

1.    Odluka o utvrđivanju namjene dijela tržnice za prodaju proizvoda iz rashladnih uređaja
2.    Rješenja o imenovanju Odbora za financije i Proračun
3.    Rješenja o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
4.    Rješenja o imenovanju Odbora za zaštitu ljudskih prava, etničkih i nacionalnih zajednica i manjina
5.    Rješenja o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja
6.    Rješenja o imenovanju Komisije za popis birača
7.    Rješenja o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za dodjelu koncesije
8.    Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu štete od elementarnih nepogoda
9.    
a) Rješenja o razrješenju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar 1

b) Rješenja o imenovanju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar 1
10.    
a)    Rješenja o razrješenju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar 2
b) Rješenja o imenovanju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar 2
11.    Donošenje:
a)    Rješenja o razrješenju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Gradske knjižnice Vukovar
b) Rješenja o imenovanju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Gradske knjižnice Vukovar
12.    
a)    Rješenja o razrješenju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Gradskog muzeja Vukovar
b) Rješenja o imenovanju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Gradskog muzeja Vukovar
13.    Odluke o utvrđivanju prijedloga raspodjele sredstava za 2011. Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara
14.    Zaključka o utvrđivanju roka za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Vukovara u 2011.
15.    Odluka o osnivanju Komisije za rješavanje stambene problematike