1. sjednica Gradskog vijeća održana je 28. ožujka 2011. u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar na kojoj su doneseni sljedeći akti:

1.    Odluka o pristupanju promjeni Statuta Grada Vukovara
2.    Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vukovara
3.    Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća JVP Vukovar za 2010.
4.    Odluka o donošenju UPU-a „Vučedol“ u Vukovaru
5.    
a.    Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Vukovara
b.    Odluka o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Vukovara
6.    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2010.
7.    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2010.
8.    
a.    Analize sustava zaštite i spašavanja na području grada Vukovara u 2010.
b.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Vukovara u 2011.
c.   Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju stožera zaštite i spašavanja grada Vukovara
d.   Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju zapovjedništva civilne zaštite grada Vukovara
9.    Odluka o obustavi postupka prodaje kč br. 5395 ko Vukovar
10.    Odluka o članstvu Grada Vukovara u Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova
11.    
a.    Odluka o uspostavljenju suradnje Grada Vukovara sa Gradovima Sinj, Trogir i Šibenik
b.    Odluka o uspostavljenju suradnje Grada Vukovara sa Gradovima Sarajevo u Republici Bosni i Hercegovini i Bač u Republici Srbiji
12.    Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2010.
13.    Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vukovar 2
14.    Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja Vukovar
15.    Odluka o odobravanju imena Grada Vukovara u nazivu tvrtke „KTG Vukovar d.o.o.“